Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt obywateli UE w Danii %gt; Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

EU-Ophold_Europakort

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu uzyskać może obywatel państwa członkowskiego UE, który spełnia jeden z niżej wyszczególnionych warunków pobytu.

Obywatele krajów EOG (Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub Szwajcarii mogą uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na tych samych zasadach.

Członkowie rodzin towarzyszący obywatelom UE lub EOG bądź dołączający do nich w Danii i spełniający pewne warunki również mogą uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Pracobiorcy

Osoby świadczące w Danii pracę za wynagrodzeniem.

Samodzielni przedsiębiorcy

Osoby, które rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą w Danii.

Studenci

Osoby zarejestrowane jako studiujące na kierunku studiów, uprawniającym do stypendium na zasadzie przepisów duńskiej ustawy o świadczeniach dla osób uczących się.

Osoba taka musi złożyć oświadczenie, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów pobytu, przez co nie będzie obciążać publicznego systemu pomocy społecznej.

Wystarczające środki

Dana osoba musi posiadać wystarczające środki, aby nie obciążać publicznych systemów pomocy społecznej. Środki muszą co najmniej odpowiadać sumie świadczeń, które osoba ta otrzymywałaby na zasadzie przepisów art. 25, par. 12 i art. 34 duńskiej ustawy o aktywnejpolityce socjalnej.

Zaprzestanie pracy lub samodzielnej działalności

Osoba, która zaprzestała pracy lub prowadzenia działalności jako samodzielny przedsiębiorca, ma prawo pozostać w Danii i uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu pod warunkiem, że:

  • zaprzestała pracy lub samodzielnej działalności gospodarczej po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat). Wymaga się, aby osoba taka przez poprzedzające 12 miesięcy pracowała lub prowadziła samodzielną działalność gospodarczą w Danii bez przerw i miała stałe zamieszkanie w Danii przez ostatnie trzy lata, lub
  • zaprzestała pracy bądź samodzielnej działalności gospodarczej z powodu trwałej niezdolności do pracy. Wymaga się, aby osoba taka miała stałe zamieszkanie w Danii przez ostatnie dwa lata bez przerw, albo
  • zaprzestała pracy lub samodzielnej działalności gospodarczej po trzech latach stałego pobytu w Danii, ale pracuje lub prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na terenie innego państwa członkowskiego, zatrzymując miejsce zamieszkania w Danii i zasadniczo powracając do Danii co najmniej jeden raz w tygodniu.

Członek rodziny

Członkowie rodziny towarzyszący osobie z jednej z kategorii osób opisanych powyżej lub dołączający do takiej osoby mają także prawo do zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Wymaga się jednakże, że miejscem pobytu osoby, której towarzyszą lub do której dołączają, rzeczywiście i faktycznie jest Dania.

Jeśli członek rodziny nie jest obywatelem UE lub EOG wydana zostaje karta pobytu.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English