Forside %gt; Tilsynet med kommuner og regioner %gt; Om aktindsigt - til kommuner og regioner

Om aktindsigt - til kommuner og regioner

Som en hjælp til kommuner og regioner har vi på disse sider samlet vigtig information om, hvordan ansøgninger om aktindsigt skal behandles efter offentlighedsloven (OFL).

Det kommunale tilsyn behandler hvert år et stort og stigende antal sager om aktindsigt. Det er sager, hvor en kommune eller en region har afslået aktindsigt helt eller delvist, og hvor den, der har søgt om aktindsigt, klager over afslaget.

I det kommunale tilsyn ser vi ofte, at de aktindsigtssager, vi modtager fra kommuner og regioner, indeholder formelle og materielle sagsbehandlingsfejl. Når reglerne i offentlighedsloven ikke er overholdt i en aktindsigtssag, får det også betydning for en eventuel klagesag, som bliver mere ressourcekrævende, og sagsbehandlingstiden trækker ud.

Vi vil gerne understøtte en mere effektiv sagsbehandling i både kommuner/regioner og i det kommunale tilsyn. Myndighederne kan her læse om en række opmærksomhedspunkter, der baseret på vores erfaring ofte volder problemer i aktindsigtssager.

Vi har sendt et brev til kommuner og regioner om emnet, og brevet kan læses her (pdf)

Oversigt over indhold på siden:

”Quick guide” til aktindsigtssagen

Kammeradvokaten har lavet en guide til behandlingen af aktindsigtssager. Guiden indeholder overskuelige og kortfattede beskrivelser af alle nødvendige overvejelser og sagsgange i myndigheders behandling af aktindsigtssager.

Gå til Kammeradvokatens quick guide til aktindsigtssager http://aktindsigtshaandbogendk.titanium.justworks.dk/aktindsigtssagen/quick-guide.html

Undtagelser fra aktindsigt

Oplysningerne kan i medfør af OFL § 30, nr. 2 undtages for retten til aktindsigt, hvis der er nærliggende risiko for, at en  virksomhed vil lide skade af betydning, hvis oplysninger om drifts- eller forretningsforhold m.v. offentliggøres.

I de tilfælde, hvor myndigheden har indhentet en udtalelse fra vedkommende virksomhed, og hvor virksomheden oplyser, at en udlevering af virksomhedens forretningsoplysninger mv. vil påføre konkrete skadevirkninger for virksomhedens økonomi, og argumenterer lødigt for dette, finder formodningsreglen efter Statsforvaltningens praksis anvendelse.

Formodningsreglen indebærer herefter, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for at begrænse aktindsigten efter § 30, nr. 2 er opfyldt.

Læs mere om OFL § 30, nr. 2 og Statsforvaltningens praksis i relation til formodningsreglen

Sagsbehandlingsfrister

Når Statsforvaltningen sender en sag tilbage til myndigheden med anmodning om genoptagelse, er myndigheden forpligtet til snarest og som udgangspunkt inden syv dage at tage fornyet stilling til spørgsmål om aktindsigt (OFL. § 36, stk. 2)

Klagevejledning

Når myndigheden træffer en afgørelse om aktindsigt, skal klagevejledningen indeholde oplysninger om klageproces og tidsfrister.

Myndigheden skal vejlede om, at en eventuel klage over afgørelsen skal sendes til myndigheden. Derefter revurderer myndigheden sagen og giver enten en ny vurdering i sagen eller fastholder sin afgørelse. Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, skal myndigheden oversende sagen og relevante dokumenter til Statsforvaltningen,  inden for syv dage fra klagen er modtaget

Dette følger af den lovbestemte remonstrationsordning (OFL § 38, stk 1).

Myndighedens oversendelse af sagen

Tilsynet har lavet et skema, som vi anbefaler, at myndighederne udfylder ved oversendelse af klager. Skemaet fungerer som en checkliste og sikrer, at de rette oplysninger oversendes på den mest hensigtsmæssige måde. Dermed kan vi behandle klagen hurtigere og mere effektivt.

Hent skemaet til oversendelse af klager (pdf)

Skemaet er også sendt til alle kommuner og regioner. Læs brevet, som er sendt ud sammen med skemaet her (pdf)

Når myndigheden oversender en klagesag vedrørende aktindsigt, er det vigtigt, at de undtagne dokumenter/oplysninger sendes med . Akterne skal oversendes særskilt for at skabe klarhed over, hvilke akter/oplysninger, der er undtaget ved myndighedens afgørelse. Samtidig undgår man en sammenblanding af akter, der kan besværliggøre tilsynets håndtering af aktindsigtsanmodninger i egne sager og medføre risiko for,  at undtagne oplysninger fejlagtigt bliver videregivet.

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. aug 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English