Forside %gt; Vis nyhed

Vis nyhed

30. september 2015

Den 1. oktober træder der nye regler i kraft vedrørende samvær. De nye regler er også blevet kaldt ”chikanepakken”, da det har været politikernes hensigt at modvirke chikane i sager, hvor to forældre strides om barnet. Chikanepakken er i praksis en regulering af den gældende forældreansvarslov.

Det er den samlede forældreansvarslovs udgangspunkt, at et barn skal bevare kontakten til begge sine forældre, når forældrene går fra hinanden. Det betyder, at barnet i udgangspunktet også har ret til at være sammen med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Et barn kan kun have én bopæl, og derfor vil der altid være en bopælsforælder og en samværsforælder.

Her er de fire væsentligste ændringer:

1. Midlertidigt kontaktbevarende samvær
I dag har Statsforvaltningen allerede mulighed for at hjælpe forældre og børn med at fastholde kontakten til hinanden ved hjælp af det, der kaldes midlertidig afgørelse om samvær. Med chikanepakken udvides muligheden for at hjælpe med at bevare kontakten mellem barnet og den forælder, det ikke bor hos, hvis kontakten brydes.

De nye regler betyder, at Statsforvaltningen skal træffe en afgørelse om ”midlertidigt kontaktbevarende samvær” hurtigst muligt og inden tre uger efter, at samværsforælderen har henvendt sig til Statsforvaltningen. Den nye regel kan kun benyttes, hvis samværsforælderen søger om fastsættelse af samvær. Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder indtil Statsforvaltningen fastsætter andet samvær, eller indtil forældrene selv bliver enige om samværet.

Læs mere om midlertidigt kontaktbevarende samvær

2. Automatisk erstatningssamvær
Som noget nyt får samværsforælderen helt automatisk ret til såkaldt erstatningssamvær, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Reglerne siger, at hvis samværet ikke gennemføres, så er der automatisk samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

Hensigten med automatisk erstatningssamvær er, at man ønsker at opretholde barnets kontinuerlige og løbende kontakt med samværsforælderen. Desuden ønsker man også at forebygge, at bopælsforælderen gentagende aflyser samværet.

Man skal ikke søge om automatisk erstatningssamvær hos Statsforvaltningen eller andre myndigheder. Læs mere om, hvad reglen om erstatningssamvær indebærer

3. Regulering af bopælsforælderens ferie med barnet
De nye regler betyder også, at bopælsforælderen ikke må placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen. Det må kun ske, hvis forældrene selv aftaler det, eller hvis Statsforvaltningen giver tilladelse til det.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder defineres i denne sammenhæng i overensstemmelse med skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferie.

Læs mere om reglerne for bopælsforælderens ferie med barnet

4. Mødepligt for forældre til vejledningsmøder i Statsforvaltningen
Når en af forældrene rejser en samværssag i Statsforvaltningen, og begge forældre indkaldes til det første møde i sagen, er der mødepligt. Hensigten med mødepligten er, ”at fremme begge forældres aktive og loyale medvirken til sagens behandling og at undgå, at sagens proces og afklaring trækker ud”, som der står i vejledningen.

Desuden er det for at undgå, ”at udeblivelse fra mødet i særlig grad kan medføre forhaling af sagen og dermed føre til, at kontakten mellem barnet og forælderen svækkes”. Derimod er det frivilligt for forældrene at tage i mod Statsforvaltningens andre tilbud (eksempelvis børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling).

Læs mere om mødepligt

Der er også andre ændringer til forældreansvarsloven, end de fire som er nævnt her. Men dette er de ændringer, som har størst,konkret betydning for forældrene. Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at ringe til os på 72 56 70 00.

Hvis du vil læse lovteksterne, bekendtgørelsen og vejledningen, er her nyttige links til retsinformation.dk:

    

 

Tilbage til nyhedsoversigten
Til toppen af siden
Senest opdateret 23. jun 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English