Forside %gt; FAQ %gt; Forældremyndighed

Forældremyndighed

Jeg og min samlever har planer om at flytte fra hinanden. Vi er blevet i tvivl om, hvorvidt vi har fælles forældremyndighed over vore børn.

Svar: Forældremyndigheden kan være fælles, eller forældremyndigheden kan være hos en af forældrene alene. Gifte forældre har altid fælles forældremyndighed. Dette gælder også, selvom forældrene senere bliver separeret eller skilt. De har dog mulighed for at få ophævet den fælles forældremyndighed. Ugifte forældre kan aftale fælles forældremyndighed. Det gør de fleste forældre. I dag aftaler de fleste automatisk fælles forældremyndighed i forbindelse med, at faderen anerkender faderskabet til barnet. Moderen har forældremyndigheden alene, hvis ugifte forældre ikke aftaler at have fælles forældremyndighed. Forældrene kan aftale at flytte forældremyndigheden fra den ene af forældrene til den anden af forældrene.
Se hvem har forældremyndigheden?

Hvad indebærer det, at vi har forældremyndighed over vores barn?

Svar: Har du forældremyndigheden over et barn, skal du sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m. Du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for alle barnets behov bliver dækket. Du har også ret til, at bestemme på barnets vegne. Du kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas og alt andet, der har betydning for barnet. Alle forældre har ret til mundtlig orientering fra myndighederne om barnets forhold. Det gælder for eksempel oplysninger om barnet fra skole, socialforvaltning og sygehus. Det er kun forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at få alle papirer at se og indsigt i alle dokumenter. Har du forældremyndigheden, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue.

Vi har fælles forældremyndighed over vore 2 børn. Hvad indebærer det at have fælles forældremyndighed?

Svar: Bor forældrene sammen beslutter de i fællesskab det, der skal bestemmes for barnet.
Bor forældrene ikke sammen, træffes de væsentlige beslutninger om barnet af forældrene i fællesskab. Det er dog ikke alle beslutninger, de skal træffe i fællesskab. Overordnede beslutninger om barnets dagligdag kan bopælsforælderen træffe. Samværsforælderen kan selv træffe beslutninger om barnets omsorg under samværet.
Som forældremyndighedsindehaver har du ret til alle oplysninger om barnet fra skole, kommune eller andre myndigheder. Såfremt du og den anden forælder ikke er enig om væsentlige spørgsmål, kan statsforvaltningen træffe beslutning om bidrag (barnets forsørgelse) og samvær (for den af forældrene, der ikke bor sammen med barnet). Statsforvaltningen kan ikke træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo eller hvem af forældrene, der skal have forældremyndigheden alene. Det er kun domstolene, der kan træffe afgørelse om hvor barnet skal bo og forældremyndighed. En ansøgning om ændring af barnets bopæl eller om ændring af forældremyndigheden skal dog sendes til statsforvaltningen.
Du kan læse mere om betydningen af fælles forældremyndighed på siden Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Jeg bor alene med mine to børn, som vi har fælles forældremyndighed over. Hvad sker der med forældremyndigheden, hvis jeg og børnenes far eller en af os dør?

Svar: Dør den ene af forældrene, der har fælles forældremyndighed, fortsætter den anden med at have forældremyndigheden alene, når barnet bor hos den efterlevende. Hvis barnet boede hos den afdøde kan andre end den efterlevende forælder søge statsforvaltningen om forældremyndigheden. Den efterlevende forælder har dog altid fortrinsret til at få forældremyndigheden. Er det skadeligt for barnet at bo hos den efterlevende forælder, kan vi dog give forældremyndigheden til en anden. Vi skal ved afgørelsen lægge vægt på, hvad der er bedst for barnet. Vi vil altid tale med lidt større børn. Afdødes ønske kan dog også tillægges nogen betydning, men den efterlevende forælders fortrinsret er altid stærk, også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet.
Hvis en af jer har forældremyndigheden alene, gælder følgende regler. Dør den eneste forældremyndighedsindehaver, skal statsforvaltningen bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden for fremtiden. Den efterlevende forælder står dog altid stærkt. Er det skadeligt for barnet at bo hos den efterlevende forælder, kan forældremyndigheden dog gives til en anden. Statsforvaltningen skal ved sin afgørelse lægge vægt på, hvad der er bedst for barnet. Afdødes ønske kan  tillægges betydning, men den efterlevende forælders fortrinsret er altid stærk, også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet. Hvis I begge er døde træffer statsforvaltningen afgørelse om, hvem der i barnets netværk skal have forældremyndigheden. I kan lave et børnetestamente, hvori I oplyser, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden i en sådan situation.

Jeg synes ikke, min søns mor tager sig nok af min søn. Hun har forældremyndigheden alene. Kan statsforvaltningen hjælpe mig?

Svar: Kommunen skal føre tilsyn med de børn, der bor i kommunen. Tager forælderen sig ikke af barnet, kan kommunen skride ind med råd og vejledning eller anden hjælp. Barnet kan eventuelt anbringes uden for hjemmet. Du har også mulighed for at anmode statsforvaltningen om overførsel af forældremyndigheden.

Jeg bor i Århus sammen med min datter. Jeg har nu fået job i Ringkøbing, hvorfor jeg gerne vil flytte til Ringkøbing. Barnets far vil ikke acceptere, at barnet flytter, så samværet bliver mere besværligt. Vi har fælles forældremyndighed. Kan jeg flytte med barnet?

Svar: Når barnet bor hos dig, har du ret til at bestemme, hvor i landet du og barnet skal bo. Hvis du ønsker at flytte, skal du dog inden 6 uger før flytningen varsle barnets far om flytningen.

Vi er blevet uenige om, hvor vor datter skal bo. Vi er lige flyttet fra hinanden, og nu ønsker vi begge af have hende boende. Hvem bestemmer dette?

Svar:

Det gør forældremyndighedsindehaveren. Har I fælles forældremyndighed skal I være enige om, hvem af jer barnet skal bo hos. Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, kan I kontakte statsforvaltningen. Vi vil så indkalde jer til et møde. På mødet vil vi hjælpe jer med at finde en løsning I kan blive enige om. Vi vil tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Hvis I ikke bliver enige, kan I bede statsforvaltningen om at sende sagen til retten. Retten vil så tage stilling til, hvor barnet skal bo. Det er ikke nødvendigt, at I får ophævet den fælles forældremyndighed. Du kan se mere om barnet bopæl på siden Barnets bopæl.

 


Jeg har svært ved at tale med børnenes mor. Har jeg mulighed for at få informationer direkte fra skole og børnehave, når jeg ikke har forældremyndigheden?

Svar: Selvom du ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til orientering fra kommunen, skolen/daginstitutionen eller sundhedsvæsenet, hvis de har oplysninger om barnet. Du har kun krav på en mundtlig orientering. Du kan læse mere på siden Orientering om barnet.

Min samlever er lige flyttet. Han har taget vor 4 årige søn med. Vi har fælles forældremyndighed. Jeg mener ikke, det er godt for vor søn at være hos sin far, hvor de nu opholder sig. Jeg ønsker derfor, at min søn hurtigst muligt kommer tilbage til mig. Min søns far vil imidlertid ikke udlevere ham til mig. Vi kan slet ikke tale sammen. Kan statsforvaltningen hjælpe?

Svar: Når I har fælles forældremyndighed, skal I som udgangspunkt selv aftale, hvem af jer sønnen skal bo hos. Hvis I ikke er enige om dette, kan I bede statsforvaltningen om hjælp til at få truffet en afgørelse. Vi vil så bede jer komme til et møde i statsforvaltningen. På mødet vil vi hjælpe jer med at finde en løsning. Vi vil i denne forbindelse tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. I nogle tilfæde kan statsforvaltningen træffe en midlertidig afgørelse. Hvis I ikke i statsforvaltningen kan blive enige, kan I bede statsforvaltningen om at sende sagen til retten, så retten kan afgøre, hvor barnet skal bo. Du kan læse om fremgangsmåden på siden "Hvis I ikke er enige".

Jeg har alene forældremyndigheden over vores søn. Nu vil barnets far og jeg gerne have fælles forældremyndighed. Hvad gør vi?

Svar: Hvis I ikke har aftalt fælles forældremyndighed ved barnets fødsel, kan I senere anmelde til statsforvaltningen, at I har aftalt at have fælles forældremyndighed over barnet. Anmeldelsen sker på en særlig blanket.  Gifte forældre har automatisk fælles forældremyndighed. Ugifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed ved barnets fødsel, når det anmeldes til ministerialbogsføreren (kordegnen). Anmeldelsen sker på en særlig blanket. Blanketten kaldes en omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan fås f.eks. ved henvendelse til statsforvaltningen, jordemoderen og kordegnen.
Du kan læse mere om ændring af forældremyndighed på siden Ændring af forældremyndighed.

Jeg og min fraskilte mand har fælles forældremyndighed over vores datter. Samarbejdet går imidlertid ikke så godt. Jeg vil derfor gerne have ophævet den fælles forældremyndighed, så jeg får forældremyndigheden alene. Hvordan gør jeg det?

Svar: I kan selv aftale, hvem der skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til statsforvaltningen på en særlig blanket. Begge forældre skal skrive under på aftalen. Begge forældre skal også skrive under på, at de har læst den vejledning, der følger med blanketten. Aftalen er dog kun gyldig, når den er anmeldt til statsforvaltningen. Forældrene vil modtage kvittering fra statsforvaltningen, når aftalen er modtaget. Se siden Ændring af forældremyndighed.
Hvis I ikke er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, skal dette spørgsmål afgøres af retten. Du skal dog indsende anmodningen om ophør af fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil så indkalde jer til et møde, hvor vi vil hjælpe jer med at finde en løsning, I kan blive enige om. Vi vil i denne forbindelse tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Hvis I ikke bliver enige, kan vi sende sagen til retten. I de fleste tilfælde vil retten bestemme, at I fortsat skal have fælles forældremyndighed. Retten vil kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at tro, at I ikke vil kunne samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Jeg har forældremyndigheden over vor søn. Nu er han imidlertid flyttet til sin far, der bor i den anden ende af landet. Vi ønsker derfor, at vor søns far får forældremyndigheden. Kan statsforvaltningen hjælpe med det?

Svar: I har ret til selv at aftale, at den anden af forældrene skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til statsforvaltningen på en særlig blanket. I skal begge skrive under på aftalen. Begge forældre skal også skrive under på, at de har læst den vejledning, der følger med blanketten. Aftalen er kun gyldig, når den er anmeldt til statsforvaltningen. I vil modtage kvittering fra statsforvaltningen, når aftalen er modtaget.
Er I ikke enige om overførsel af forældremyndigheden, kan du indsende anmodningen om overførsel af forældremyndigheden til statsforvaltningen. Vi vil forsøge at løse problemet uden at sagen skal i retten. Statsforvaltningen kan i denne situation tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Hvis I ikke bliver enige, kan vi sende sagen til retten. 
Forældrene kan også aftale, at en anden end forældrene skal have forældremyndigheden. Denne aftale skal godkendes af statsforvaltningen, før den bliver gyldig. Der findes ingen særlig blanket til anmeldelse af denne aftale. Du må skrive et almindeligt brev til statsforvaltningen. Statsforvaltningen godkender aftalen, hvis den er til gavn for barnet.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English