Forside %gt; FAQ %gt; Børnebidrag

Børnebidrag

Min datter bor hos mig. Hendes mor er pålagt at betale normalbidrag. Jeg tror, hun nu har fået et nyt job, hvor hun måske tjener så meget, at der er mulighed for at få bidraget forhøjet. Har hun ikke pligt til at fortælle mig, at hendes indtægt er steget?

Svar: Nej, der er ingen regler om, at hun skal give dig disse oplysninger. Du kan søge Statsforvaltningen om forhøjelse af bidraget og få fastslået, om der er grundlag for det. Når vi behandler din ansøgning, indhenter vi oplysninger om hendes indtægt. Hvis bidraget er fastsat af Statsforvaltningen, eller vi tidligere har behandlet en sag om dette bidrag, skal du betale et gebyr på 2.800 kr., før vi kan behandle sagen.

Jeg har fra Statsforvaltningen fået en afgørelse om, at mit barns mor skal betale børnebidrag, men bidraget bliver ikke betalt. Hvad kan jeg gøre?

Svar: Du kan henvende dig til Udbetaling Danmark for at få normalbidraget udbetalt forskudsvist. Udbetaling Danmark vil efterfølgende kræve bidraget betalt af den, der skal betale bidrag. Hvis bidraget er fastsat højere end normalbidraget, kan du bede Udbetaling Danmark om at opkræve det beløb, der overstiger normalbidraget. Udbetaling Danmark sender dig så dette beløb, når det er betalt. Du kan finde yderligere oplysninger og en ansøgningsblanket på www.borger.dk/familieydelser. Blanketten skal indsendes til Udbetaling Danmark.

Mit barn bor hos sin mor. Jeg har fra Statsforvaltningen fået en afgørelse om børnebidrag, men hvem skal jeg betale til?

Svar: Du skal betale bidraget til dit barns mor. Hvis du ikke betaler direkte til hende, kan hun bede Udbetaling Danmark om at opkræve bidraget. Det nemmeste vil sikkert være, at du og dit barns mor laver en aftale om, at din bank løbende overfører bidraget til morens konto.

Statsforvaltningen har pålagt mig at betale bidrag til min søn. Kan bidraget fradrages på min selvangivelse?

Svar:

Ja, du kan få fradrag for den del af børnebidraget, der overstiger 1.908 kr. om året (2019). Dette svarer til det ikke fradragsberettigede tillæg på 159 kr. pr. måned. Se mere om skattereglerne under børnebidrag og skatten.


Jeg er pålagt at betale bidrag til min datter. Hun har nu fået job som avisbud. Skal jeg så fortsat betale børnebidrag?

Svar: Det har ikke indflydelse på fastsættelse af børnebidrag, at barnet har egen indtægt. Barnets egen indtægt kan dog have betydning, hvis man betaler uddannelsesbidrag.

Jeg betaler uddannelsesbidrag til min søn. Han har nu fået studiejob på en café. Skal jeg så fortsat betale uddannelsesbidrag?

Svar:

Du kan søge Statsforvaltningen om bortfald af uddannelsesbidraget på grund af din søns indtægt. Hvis din søns indtægt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden (i 2019), vil vi normalt lade bidraget bortfalde. Hvis du betaler mere end normalbidraget, er der normalt mulighed for at få bidraget nedsat, hvis den unge tjener mere end 5.000 kr. om måneden.

Du skal være opmærksom på, at vi ved opgørelsen af den unges indkomst lægger vægt på indtægten over en længere periode, medmindre der er tale om en nogenlunde fast aflønning. Den omstændighed, at indtægten i en kortere periode, f.eks. i sommerferien, overstiger retningslinjerne, kan ikke i sig selv begrunde et bortfald eller en nedsættelse af bidraget.


Jeg betaler normalbidrag med et tillæg af 100 % til min søn. Min søns mor er nu flyttet sammen med en anden mand, som har en god indtægt. Kan jeg så få børnebidraget nedsat?

Svar: Nej, det forhold, at din søns mor er flyttet sammen med en anden mand, har ingen indflydelse på størrelsen af bidraget. Den nye samlever har nemlig ikke forsørgerpligt over for din søn.

Jeg er pålagt at betale børnebidrag til min 16-årige søn. Bidraget betaler jeg til hans mor, som han bor hos. Jeg synes ikke, at min søns mor yder tilstrækkeligt til min søn. Jeg har derfor talt med min søn om at betale pengene direkte til ham. Kan jeg det?

Svar: Nej, bidraget skal betales til den forælder, der forsørger barnet. Du kan ikke slippe for at betale bidraget til dit barns mor ved at betale det direkte til barnet.

Jeg bor alene med mine to børn. Jeg modtager normalbidrag. Jeg er nu blevet arbejdsløs. Kan jeg så få højere børnebidrag fra børnenes far?

Svar: Nej, når Statsforvaltningen skal tage stilling til børnebidragets størrelse, lægger vi kun vægt på bidragsbetalerens indtægt. Du kan derfor ikke få bidraget forhøjet, fordi din indtægt er reduceret.

Jeg flyttede fra min søns far for en måned siden. Faderen har endnu ikke betalt noget til min søns forsørgelse. Kan jeg søge om bidrag med tilbagevirkende kraft?

Svar: Du kan som regel få bidrag tilbage fra det tidspunkt, hvor der skete en ændring i barnets situation, for eksempel samlivsophævelsen. Men det kræver, at du søger senest to måneder efter, at situationen er ændret. Ellers får du først bidraget fra det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtager din ansøgning.

Min kone og jeg vil separeres. Vi har to børn på tolv og fjorten år, som vi er enige om skal bo både ved hende og mig en uge ad gangen. Skal jeg betale børnebidrag, skal hun, eller bortfalder bidraget, når vi begge deler udgifterne til børnene?

Svar: Hvis I har fælles forældremyndighed og har jeres børn lige meget, for eksempel en uge ad gangen, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes børnebidrag, hvis I begge samtidig også betaler udgifter til børnenes forsørgelse, som ligger udover almindelige forsørgelsesudgifter forbundet med samværet. Hvis den ene af jer dækker alle udgifter (betaling af skole- og pasningsudgifter, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobilabonnement, receptpligtig medicin og lignende) uden samtidig at få fuld kompensation gennem de offentlige ydelser (børnetilskud og familieydelse), kan der være mulighed for at fastsætte bidrag.

Min søn Peter skal på efterskole. Det koster 2.000 kr. pr. måned. Peters far betaler kun normalbidraget. Kan jeg søge om, at Peters far skal betale halvdelen af udgifterne til efterskolen?

Svar: Statsforvaltningen har ingen mulighed for at pålægge Peters far at betale ekstra bidrag, fordi Peter skal på efterskole. I skal selv aftale, hvem der skal betale for efterskoleopholdet.

Jeg betaler normalbidrag til mine to børn, som bor hos deres far. Min dagpengeret er lige udløbet, og jeg får nu kun kontanthjælp. Kan jeg søge om bortfald?

Svar: Normalbidrag er et minimumsbidrag til børn, der bor i Danmark. Du kan derfor ikke få bortfald af bidraget, medmindre du på anden vis opfylder din forsørgelsespligt over for barnet.

Jeg betaler i dag normalbidrag til min datter, som bor hos sin mor. Jeg har ikke råd til at betale bidrag, fordi jeg har rigtig mange udgifter. Mit rådighedsbeløb er derfor meget lavere, end hvad banken anbefaler. Kan jeg få bortfald af bidrag?

Svar: Udgifter til børn går forud for alle øvrige udgifter. Du kan derfor ikke få bortfald af bidrag, alene fordi du har mange øvrige udgifter.

Børnenes mor og jeg har indgået en aftale om, at jeg skal betale normalbidrag med tillæg af 200 % af grundbeløbet til mine to børn. Jeg har nu fået et nyt arbejde, hvor jeg tjener ca. 4.000 kr. mindre om måneden. Kan bidraget nedsættes?

Svar:

Når et børnebidrag er aftalt, og der i aftalen ikke er taget stilling til, om bidraget skal kunne ændres efter de almindelige regler (§ 16 i lov om børns forsørgelse), kan bidraget kun ændres, når visse betingelser er opfyldt (§17 i lov om børns forsørgelse).

Statsforvaltningen kan således kun ændre en aftale om børnebidrag, hvis vi skønner, at aftalen er åbenbart urimelig, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste.

En væsentlig ændring kan eksempelvis være, at du har fået væsentlig flere børn siden aftalen blev indgået. Eller at din indkomst er væsentligt lavere, end da aftalen om bidrag blev indgået. Eller at jeres samvær er ændret væsentligt, så du nu har meget mere samvær med børnene, end da I indgik aftalen.

Vi skal derfor indhente oplysninger om din økonomi nu, og da aftalen blev indgået. Du skal selv oplyse, om der er sket andre relevante ændringer.

Er der ikke sket væsentlige ændringer i forholdene, kan vi som udgangspunkt ikke tilsidesætte jeres aftale


Min datter bor hos mig. Mit barns mor og jeg har aftalt, at mit barns mor skal betale 1.000 kr. om måneden i børnebidrag. Kan jeg søge om, at bidraget bliver forhøjet?

Svar:

En aftale om et bidrag, der er mindre end det bidrag, som Statsforvaltningen ville have fastsat, vil normalt blive tilsidesat som stridende mod barnets bedste.

Da det bidrag, I har aftalt, er lavere end normalbidraget, vil vi derfor som udgangspunkt kunne forhøje bidraget til normalbidraget, da normalbidraget er et minimumsbidrag for børn, der bor i Danmark. Der kan dog være andre forhold der gør, at vi ikke kan forhøje bidraget. For eksempel hvis I har fælles forældremyndighed og barnet samtidig bor lige meget hvert sted, og I herudover begge har andre forsørgelsesudgifter til barnet.

Hvis du søger om at få forhøjet bidrag, kan vi forhøje bidraget udover normalbidraget, hvis bidragsbetaler har en høj indkomst. Du kan læse mere om satserne under Størst muligt børnebidrag. Ved ansøgning om forhøjelse af et af Statsforvaltningen fastsat bidrag, skal der betales et gebyr på 2.800 kr.


Min tidligere ægtefælle og jeg gik fra hinanden for to år siden. Min datter blev boende sammen med mig i huset. Min datters mor begyndte dengang at betale normalbidraget hver måned. Det var ikke noget, vi aftalte. Hun stoppede med at betale for to måneder siden, og jeg vil derfor gerne have bidraget fastsat hos jer. Kan jeg det?

Svar:

Forældre kan selv indgå aftaler om bidrag til deres børn. En aftale om bidrag er bindende, uanset om den er skriftlig eller mundtlig, og den behøver ikke at blive godkendt af Statsforvaltningen. Hvis en forælder har indvilget i at betale bidrag, selv om der ikke er indgået en udtrykkelig aftale herom, vil dette under visse betingelser også blive betragtet som en bidragsaftale. Der er i sådanne tilfælde tale om en stiltiende aftale.

Hvis den, der betaler bidrag, misligholder en aftale om bidrag, f.eks. ved at stoppe med at betale, og bidragsmodtageren som følge heraf ansøger Statsforvaltningen om fastsættelse af bidrag, vil vi tage stilling til aftalen. Hvis vi vurderer, at der er indgået en aftale, kan vi som udgangspunkt fastsætte det aftalte bidrag fra det tidspunkt, hvor bidragsbetaleren holdte op med at betale bidraget, også selv om ansøgningsfristen er overskredet.


Jeg har en datter. Da jeg ikke ved, hvem der er hendes far, er faderskabet til hende registreret som ukendt. Jeg vil gerne søge om bidrag til hende. Kan jeg det?

Svar:

Nej, der kan ikke fastsættes børnebidrag, hvis der ikke er registreret en far til barnet. Grunden er, at børnebidrag er et bidrag, som betales af den forælder, som ikke opfylder sin forsørgelsespligt.

Derfor kan vi heller ikke fastsætte bidrag, hvis barnets anden forælder er afgået ved døden.

Med børnebidrag menes også konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag.

Du har i stedet mulighed for at søge om særligt børnetilskud. Ansøgning om børnetilskud behandles af Udbetaling Danmark. Find ansøgningsblanketten på www.borger.dk/Sider/Boernebidrag.aspx


Vi har en mundtlig aftale om, at jeg betaler normalbidraget til børnenes mor. Vi har nu ændret samværet til en deleordning, og jeg betaler også udgifter til børnenes forsørgelse. Kan jeg så ikke bare stoppe med at betale?

Svar:

Nej, du kan ikke bare stoppe med at betale bidraget, medmindre du og barnets mor er enige om det. Vi anbefaler, at du og barnets mor i så fald laver en skriftlig aftale. Hvis I ikke er enige om, at bidraget bortfalder, skal du søge Statsforvaltningen om bortfald af bidraget.

Hvis der er tale om et bidrag, som I som forældre selv har indgået aftale om, kan du læse mere under spørgsmålet: "Kan jeg søge om nedsættelse af vores aftalte om bidrag?"


Min søn bor hos sin far. Min søns far får både børne- og ungeydelse og børnetilskud. Han har også friplads til min søns SFO, og han får forhøjet boligstøtte, fordi min søn bor hos ham. Skal jeg betale børnebidrag alligevel?

Svar: Ja, både du og barnets far har forsørgelsespligt over for jeres barn. Du skal derfor betale bidrag, hvis du ikke på anden vis opfylder din forsørgelsespligt.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English