Forside %gt; Andre områder %gt; Byggesager %gt; Hvad kan du klage over?

Hvad kan du klage over?

Byggetegninger

Du kan klage over kommunens afgørelser om forhold, der er omfattet af 

  • byggeloven
  • bygningsreglementet 

Vi kan kun behandle klage over retlige spørgsmål. 

Hvad er retlige spørgsmål? 

Her er nogle eksempler: 

  • Om kommunen har truffet afgørelser efter reglerne i byggeloven eller i bygningsreglementet
  • Om kommunen har forstået byggeloven og bygningsreglementet rigtigt
  • Om kommunen har overholdt forvaltningsretlige regler, f.eks. om aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejlednng, inhabilitet, usaglige hensyn
  • Om kommunen har orienteret naboer, som den skal efter reglerne i byggeloven  

Hvad kan du ikke klage over? 

Her er nogle eksempler: 

  • Kommunens skøn, dvs. når kommunen kunne vælge mellem flere forskellige, rigtige afgørelser
  • Forhold, der reguleres af planloven, f.eks. om kommunens afgørelse strider mod en lokalplan eller om kommunen kan give dispensation fra planloven. Du kan klage over forhold, der reguleres af planloven, til Planklagenævnet
  • At et byggeri er i strid med en privatretlig servitut, f.eks. m.h.t. byggehøjde eller farvevalg, eller at kommunen ikke vil håndhæve en servitut. Sager om overholdelse af servitutter kan indbringes for domstolene
  • Nogle forhold vedrørende fundering, udgravning, afstivning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring. 
Til toppen af siden
Senest opdateret 28. mar 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English