Forside %gt; Bidrag %gt; Ægtefællebidrag %gt; Hvordan fastsætter vi ægtefællebidragets størrelse?

Hvordan fastsætter vi ægtefællebidragets størrelse?

Tilsynet_paragraftegn

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan du søge Statsforvaltningen om at afgøre, hvor stort ægtefællebidraget skal være. Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter beløbet. Du kan neden for læse om disse retningslinjer i en kort oversigt. Det gælder for alle de nævnte beløb, at Statsforvaltningen alene kigger på jeres bruttoindkomst. Det vil sige, indtægten før skat og før arbejdsmarkedsbidrag er trukket fra, men efter fradrag af ATP og rimelige pensionsindbetalinger. Vi kigger ikke på, hvilke udgifter I har.

Eventuelle børnebidrag og andre forpligtelser over for børn er de eneste udgifter, som trækkes fra bruttoindkomsten hos den, der skal betale ægtefællebidrag. Hvis vi vurderer, at den ene ægtefælle ikke udnytter sin erhvervsevne, kan vi lægge vægt på, hvad den pågældende ville have tjent, hvis bidragsbetaler havde udnyttet sin erhvervsevne.

Et ægtefællebidrag fastsættes til et beløb i hele tusinde og med månedsvis forfald forud. Se eksempel 1 nedenfor.

Hvis begge har en almindelig indtægt

Har I begge en almindelig indtægt, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidragets størrelse til en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Hvis forskellen mellem indtægterne ikke er så stor, vil vi ikke fastsætte noget bidrag, hvis det betyder, at det månedlige bidrag vil blive bagatelagtigt.

Hvis den, der skal betale bidrag, har en lille indtægt

Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mindre end ca. 290.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidraget til 0 kr. Stiger indtægten, kan der igen søges.

Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mellem 290.000 kr. og 310.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt et bidrag, som er mindre end en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Vi træffer afgørelse efter et konkret skøn.

Vi vil normalt ikke fastsætte et ægtefællebidrag så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt, efter fradrag af ægtefællebidrag og børnebidrag, kommer under 290.000 kr. om året. 

Hvis den, der skal modtage bidraget, har en indtægt af en vis størrelse

Tjener den, der skal modtage ægtefællebidrag, årligt mellem ca. 300.000 kr. og 340.000 kr. eller derover, fastsætter vi normalt bidraget til 0 kr.

Hvis den, der skal betale, har en meget høj indtægt, kan der fastsættes bidrag, selv om den, der skal modtage bidrag, derved får en samlet indtægt på mere end 340.000 kr. om året.

Når vi fastsætter bidragets størrelse, vil vi fastsætte bidraget således, at modtagerens samlede indtægt inklusiv ægtefællebidrag vil ligge på maksimalt mellem ca. 300.000 kr. og 340.000 kr. afhængig af de økonomiske forhold.

Hvis den, der skal modtage bidrag, slet ikke har nogen indtægt, eller kun har en meget lav indtægt, vil det være meget belastende for den bidragspligtige at skulle betale 1/5 af sin indtægt i ægtefællebidrag. I den situation laver vi derfor bidragsberegningen som om den bidragsberettigede har en fiktiv indtægt på ca. 130.000 kr.

Hvis der er store udgifter til bidrag

Den, der skal betale ægtefællebidrag, må maksimalt have udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag, der svarer til 1/3 af bruttoindtægten. Bliver de samlede udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag på mere end 1/3, nedsætter vi ægtefællebidraget tilsvarende.

Eksempler på beregning af ægtefællebidrag

Eksempel 1
Bidragsbetaler har en indkomst på 330.000 kr.
Bidragsmodtager har en indkomst på 240.000 kr.
Parret har 2 børn, som bidragsbetaler er pålagt at betale normalbidrag til.

Forskellen på parternes indkomst, når der er taget hensyn til forpligtelser i forhold til børn = 56.712 kr.
1/5 af forskellen = 11.342 kr.
Ægtefællebidraget vil formentlig blive fastsat til 1.000 kr. pr måned.

Eksempel 2
Bidragsbetaler har en indkomst på 725.000 kr.
Bidragsmodtager har en indkomst på 250.000 kr.
Parret har 2 børn, som bidragsbetaler er pålagt at betale normalbidrag + 100 % til.

Forskellen på parternes indkomst, når der er tale hensyn til forpligtelser i forhold til børn = 412.240 kr.
1/5 af forskellen = 82.448 kr.
Da et ægtefællebidrag på 7.000 kr. pr. måned vil betyde, at bidragsmodtagers indkomst vil blive 334.000 kr., vil ægtefællebidraget blive nedsat som følge af bidragsmodtagers relativt høje indkomst.
Ægtefællebidraget vil formentlig blive fastsat til 5.000 kr. pr måned.

Tidligere års indtægtsgrænser

Du kan finde oversigt over tidligere års indtægtsgrænser på Ankestyrelsens hjemmeside (tidligere Familiestyrelsen).

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English