Nordiske statsborgere

EU-Ophold_Europakort

Betingelserne for at nordiske statsborgere kan få dansk indfødsret fremgår af indfødsretslovens § 3, stk. 2, og § 3, stk. 3.

For at få dansk indfødsret, skal du sende en erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen. For alle erklæringer om indfødsret betales et gebyr på 1.100 kr.

Betingelserne for nordiske statsborgere efter § 3, stk. 2:

  • Du skal være mellem 18 og 23 år
  • Du skal have bopæl her i landet på det tidspunkt, du sender erklæringen
  • Du skal have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de sidste seks år
  • Du skal være ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
  • Du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse

Hvis du opfylder betingelserne, skal du udfylde og sende "Erklæring nordiske paragraf 3, stk. 2".

Åbn og print erklæringsskemaet om indfødsret efter § 3, stk. 2

Bopæl:
Du skal som nævnt have haft bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, og heraf have haft bopæl her i landet i mindst fem år inden for de sidste seks år.

Når man beregner den periode, hvor du har boet i Danmark, lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret. Der tages dog udgangspunkt i den faktiske indrejsedato. Det afgørende er, om du har haft bopæl i Danmark i mindst 10 år. Ferieophold mv. i udlandet har ikke betydning for beregningen af 10-års perioden. Ferieophold har derimod betydning, når man skal beregne, om du har opholdt dig mere end et år i udlandet inden for de sidste seks år.

Der behøver ikke at være tale om 10 års sammenhængende bopæl. Bopælskravet vil være opfyldt, hvis du for eksempel har boet i Danmark fra fødslen og indtil femårsalderen, og at du herudover har boet i Danmark i fem år af de seneste seks år optil, du afgiver erklæringen om indfødsret.

Når man beregner, om du har opholdt dig uden for Danmark i mere end et år inden for de sidste seks år, lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret, og på de oplysninger du selv angiver på tro og love i erklæringsskemaet. Samtlige udlandsophold inden for den relevante periode tages med i beregningen. Afrejse- og hjemkomstdatoerne medregnes. Weekendophold regnes ikke med.

Lovovertrædelse:
Du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse. Hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, kan du ikke få dansk indfødsret ved erklæring. Det gælder dog kun sigtelser, som er indberettet til kriminalregistret. Ved henvendelse til Statsforvaltningen kan du få nærmere vejledning om, hvilke lovovertrædelser der hindrer, at du kan få dansk indfødsret ved erklæring. Hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, men sagen endnu ikke er afgjort, vil du først kunne afgive erklæring, hvis det viser sig, at du ikke er skyldig. Det vil sige, når der er truffet endelig afgørelse i straffesagen. Ved endelig afgørelse forstås, at dommen ikke kan ankes, eller at ankefristen (normalt 14 dage) eller en frist for omgørelse af en afgørelse om at opgive påtale (to måneder) er udløbet.

Betingelser for nordiske statsborgere efter indfødsretslovens § 3, stk. 3:

  • Du skal have erhvervet statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige på anden måde end ved naturalisation (statsborgerskabsbevis)

Du skal derudover være:

  • fyldt 18 år
  • have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år

Du skal være opmærksom på, at du i perioden ikke må være idømt frihedsstraf eller foranstaltninger, der kan ligestilles hermed. De sanktioner, der udelukker, at du kan afgive erklæring er - udover hæfte og fængselsstraf - dom til forvaring, anbringelse i hospital for sindslidende eller i institution for personer med videregående psykisk handicap.

Hvis du opfylder betingelserne ovenfor, skal du udfylde og indsende "Erklæring nordiske paragraf 3, stk3".

Åbn og print erklæringsskema om indfødsret efter § 3, stk. 3

  

Til toppen af siden
Senest opdateret 24. jul 2018
Kontakt os

Relevante links

Indfødsretsloven

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English