Tidligere danske statsborgere

EU-Ophold_Europakort

Der er to forskellige muligheder for at få dansk indfødsret / statsborgerskab for tidligere danske statsborgere. Der gælder forskellige betingelser for de to muligheder.

For at få dansk indfødsret igen, skal du afgive en erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen. For alle erklæringer om indfødsret betales et gebyr på 1.100 kr.

I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du bliver dansk statsborger igen, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

1. Dansk indfødsret / statsborgerskab for dig, som opfylder visse bopælsbetingelser

Du kan få dansk indfødsret ved erklæring og blive dansk statsborger igen efter indfødsretslovens § 4, stk. 1., hvis du opfylder følgende betingelser:

  • fik dansk indfødsret ved fødslen
  • og har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år. Bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl her i riget og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år. Der skal være tale om uafbrudt ophold de sidste to år. Kortere opholdsafbrydelser i form af ferier og lignende udelukker ikke, at du kan få dansk indfødsret ved erklæring

Du kan få dansk indfødsret ved erklæring og blive dansk statsborger igen efter indfødsretslovens § 4, stk. 2. hvis du:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab vedblivende har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og
  • har bopæl i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland). Erklæring kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at du har fået bopæl i riget

Åbn og print erklæringsskema om dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (for dig, der opfylder visse bopælsbetingelser)

2. Dansk indfødsret / statsborgerskab uden bopælsbetingelser

Du kan i en femårig periode indtil d. 31. august 2020 få dansk indfødsret igen ved erklæring efter lov nr. 1496 af 23/12/2014 om ændring af lov om dansk indfødsret § 3, hvis du: 

  • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, og du derfor mistede det danske statsborgerskab 
  • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf, i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab, og til du afgiver erklæringen til Statsforvaltningen om at få dansk indfødsret igen

Har du ikke erhvervet et andet statsborgerskab på en måde, så du har fortabt dit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens § 7, er du ikke omfattet af denne lov. I det tilfælde kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis du ønsker svar på, om du har fortabt dit danske statsborgerskab.  

Særligt for personer født som danske statsborgere i udlandet:

Om generhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring til Statsforvaltningen

Hvis du er født som dansk statsborger i udlandet og du har fortabt dit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens § 7, kan du generhverve dit danske statsborgerskab ved erklæring til Statsforvaltningen i den femårige periode. Det er dog yderligere en betingelse, hvis du er over 22 år, at du inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark eller har haft ophold i Danmark i sammenlagt mindst 1 år (f.eks. ferier eller studieophold). 

Er du under 22 år skal du ikke opfylde den særlige bopælsbetingelse for at generhverve dit danske statsborgerskab, men du kan risikere at fortabe dit statsborgerskab efter reglerne i indfødsretslovens § 8, når du bliver 22 år, uanset at du generhverver din danske indfødsret efter lov nr. 1496 af 23/12/2014 om ændring af lov om dansk indfødsret.  

Om bevarelse af dansk indfødsret ved ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Der gælder en særregel for børn (unge) under 22 år, der er født i udlandet, aldrig har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland), men alligevel er danske statsborgere (typisk grundet forældrenes statsborgerskab). De fortaber automatisk deres danske statsborgerskab (indfødsret), når de fylder 22 år. Dette står i § 8 i indfødsretsloven. De kan dog, efter ansøgning indgivet til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet inden det fyldte 22. år, få tilladelse til at bevare det danske statsborgerskab. Det er derfor ikke Statsforvaltningen, der behandler denne type sager om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Læs en mere udførlig vejledning om emnet

Åbn og print erklæringsskema om dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (uden bopælsbetingelser)

Læs lov om ændring af lov om dansk indfødsret

 

  

Til toppen af siden
Senest opdateret 24. jul 2018
Kontakt os

Relevante links

Indfødsretsloven

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English