Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidrag

konfirmationBESKÅRET

Der kan kun fastsættes konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Det betyder, at der ikke kan fastsættes bidrag, hvis faderskabet til barnet ikke er retligt fastslået eller hvis den anden forælder er afgået ved døden.

Statsforvaltningen har ikke mulighed for at fastsætte bidraget i disse situationer, da det kun er et barns forældre, som kan pålægges at betale bidrag.

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I som forældre selv vælge, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten, når jeres barn skal konfirmeres.

Det betyder, at Statsforvaltningen ikke fastsætter konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis den anden forælder (samværsforælderen) opfylder sin forsørgelsespligt ved for eksempel at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen. Det er dog ikke nok at give barnet en stor konfirmationsgave.

Som forældre kan I selv aftale, at den ene skal betale konfirmationsbidrag. Derfor skal du kun ansøge Statsforvaltningen om fastsættelse af konfirmationsbidrag, hvis du vil sikre dig, at konfirmationsbidraget kan udbetales forskudsvist af Udbetaling Danmark.

Når I ikke har fælles forældremyndighed (eneforældremyndighed), vil Statsforvaltningen normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du som indehaver af forældremyndigheden har haft udgifter i anledning af konfirmationen. Ved eneforældremyndighed tager vi kun hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med bidragsmodtageren har afholdt i anledning af konfirmationen.

Hvis bidragsbetaleren har indbetalt til en børneopsparing, der er oprettet til at dække udgifterne ved konfirmationen, og som kommer til udbetaling, når barnet fylder 14 år, kan en ansøgning til Statsforvaltningen om at fastsætte konfirmationsbidrag blive afslået, eller der kan ske fradrag i bidraget alt efter bidragsbetalers andel af opsparingen.

Ansøgningen

Du skal indsende ansøgningen, inden barnet skal konfirmeres. Ansøgningen skal være modtaget i Statsforvaltningen senest dagen før barnets konfirmation. Indsender du ansøgningen senere, mister du retten til at få fastsat konfirmationsbidrag.

Du kan dog tidligst indsende ansøgningen 3 måneder før barnets konfirmation.

Som udgangspunkt skal du bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og på www.borger.dk.

Gå til ansøgningsblanket til konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidragets størrelse

Konfirmationsbidraget i 2019 er 3.684 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb.

Vi fastsætter konfirmationsbidrag, selvom bidragsbetalerens økonomiske forhold er dårlige.

Betaling af konfirmationsbidraget

Bidraget skal betales direkte til bidragsmodtageren. Hvis bidraget er fastsat af Statsforvaltningen, skal bidraget betales den dato, der står i afgørelsen. Det vil normalt være datoen for konfirmationen. Betales bidraget ikke, kan bidragsmodtageren efter den fastsatte betalingsdag anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Skatteforhold

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan bidragsbetaler fratrække bidraget skattemæssigt. Modtageren af konfirmationsbidraget skal ikke betale skat af bidraget. Se mere på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres

Vi kan også fastsætte et særligt bidrag, selvom barnet ikke skal konfirmeres. Det kaldes et beklædningsbidrag. Det kan vi fastsætte på det tidspunkt, hvor barnet opnår konfirmationsalderen. Det, der er nævnt oven for om konfirmationsbidrag, gælder også for beklædningsbidrag. Dog skal et beklædningsbidrag altid betales umiddelbart efter Statsforvaltningens afgørelse.

For at du kan få fastsat beklædningsbidrag, er det derfor en forudsætning, at du har afholdt udgifter.

Du kan søge om fastsættelse af beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år.

Eksempler

Eksempel 1
Carina bor ved sin far. Forældrene har fælles forældremyndighed. Carinas mor og far taler ikke så godt sammen. På konfirmationsdagen holder Carinas far en fest. Carinas mor og morens familie er ikke med til festen. Carinas mor har derfor besluttet, at hun ugen efter konfirmationen også vil holde en fest for Carina, hvor morens familie er inviteret. Carinas mor bliver ikke pålagt at betale konfirmationsbidrag, da hun selv holder en fest for Carina i anledning af konfirmationen.

Eksempel 2
Peter bor ved sin mor. Moren har forældremyndigheden alene. Peters mor og far har aftalt, at både mor og fars familie er med til festen på konfirmationsdagen. Far og mor betaler begge til festen. Da Peters far betalte til konfirmationen efter aftale med Peters mor, blev der ikke fastsat konfirmationsbidrag.

Eksempel 3
Betina bor ved sin mor. Moren har forældremyndigheden alene. Betina ønsker ikke at blive konfirmeret. I forbindelse med at Betinas klassekammerater skal konfirmeres, søger Betinas mor fastsat et bidrag. Statsforvaltningen fastsætter et beklædningsbidrag på samme størrelse som et konfirmationsbidrag.

Eksempel 4
Kenneth bor ved sin far, der har forældremyndigheden alene. Da Kenneth var 5 år, oprettede forældrene en børneopsparing, der skulle bruges til at dække udgifterne ved Kenneths konfirmation. Børneopsparingen kom til udbetaling, da Kenneth fyldte 14 år. Kenneths mor indbetalte gennem flere år til børneopsparingen. Kenneths mor blev ikke pålagt at betale konfirmationsbidrag, da hun ved at indbetale til børneopsparingen havde opfyldt sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English