Klage

Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klager har fået meddelelse om afgørelsen.

Det er den person, som afgørelsen vedrører eller kommunen, der kan påklage Statsforvaltningens afgørelse.

Såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage, kan en ægtefælle, pårørende, en værge eller anden repræsentant klage på pågældendes vegne.

Klagen skal indgives til Statsforvaltningen. Vi sender så klagen videre til Ankestyrelsen sammen med sagens akter.

Hvis Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at pågældende skal flyttes, betyder det dog ikke, at pågældende skal flyttes straks, idet en klage over afgørelsen udsætter flytningen, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Pågældende kan således blive boende i egen bolig, mens sagen verserer, med mindre der er særlige forhold, der gør det påkrævet at iværksætte flytning straks. Kommunen kan i sin redegørelse anmode om straksflytning, hvorefter Statsforvaltningen vil tage stilling hertil i forbindelse med sagens behandling.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jul 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English