Forside %gt; Værgemål %gt; Flytning uden samtykke %gt; Krav til kommunens indstilling

Krav til kommunens indstilling

Kommunen indstiller til statsforvaltningen, at en person skal flyttes uden dennes samtykke, og Statsforvaltningen træffer den endelige afgørelse herom.

Reglerne herom findes i servicelovens §§ 129 og 131.

Da Statsforvaltningens afgørelse skal foreligge senest 2 uger efter modtagelsen af kommunens indstilling, er det vigtigt, at kommunen sørger for, at det vedlagte materiale er fyldestgørende, og at sagen er fuldt ud belyst. Det bør således ikke i disse sager være nødvendigt for Statsforvaltningen at indhente supplerende oplysninger fra kommunen.

Såfremt indstillingen ikke opfylder kravene i §§ 129 og 131, har Statsforvaltningen ikke mulighed for at træffe en materiel afgørelse, men må afvise sagen og vente på, at kommunen indsender en fornyet indstilling.

Kommunerne kan dog altid undervejs i sagsbehandlingen kontakte Statsforvaltningen, hvis kommunen har spørgsmål til indstillingens indhold eller lignende.

 § 129, stk. 1

Betingelserne for, at statsforvaltningen på baggrund af kommunens indstilling kan beslutte, at en person skal flyttes mod sin vilje, er strenge, og flytning kan kun finde sted, når:

1.      det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2.      hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig, og

3.      den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, og

4.      den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og

5.      det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

 

Kommunens indstilling til Statsforvaltningen skal  indeholde en redegørelse for:

1.      grundlaget for, at betingelserne i § 129 anses for opfyldt,

2.      den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,

3.      den socialpædagogiske hjælp og pleje efter servicelovens regler, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i særligt botilbud blev besluttet,

4.      indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

5.      personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen.

Det er vigtigt med en præcis og fyldestgørende beskrivelse af de tilfælde, der danner baggrund for kommunens indstilling.

Kommunen kan med fordel benytte nedenstående flytteskema, når der laves en indstilling:

Skema til brug for kommunen i sager om flytning uden samtykke

Der skal derfor vedlægges dokumentation i form af lægelige akter, relevante og aktuelle plejejournaler eller lignende, således at Statsforvaltningen kan danne sig et overblik over situationen. Det er ligeledes nødvendigt med en præcis beskrivelse af det botilbud, der indstilles til, herunder konkret adresse og oplysninger om den konkrete hjælp, der kan tilbydes den pågældende.

I forbindelse med indstillingen skal kommunen sørge for at indsende anmodning om værgebeskikkelse efter værgemålsloven til Statsforvaltningen, såfremt der ikke i forvejen er en personlig og økonomisk værge.

Kommunen skal i forbindelse med indstilling om flytning uden samtykke tillige sørge for, at den pågældende får beskikket en advokat. Udgifterne til advokaten afholdes af kommunen. Der skal være tale om en advokat, som er godkendt af Statsforvaltningen - se liste herunder. Såfremt der ikke er beskikket advokat, inden sagen sendes til Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen ikke behandle sagen, men må afvise den og afvente fornyet indstilling.

Liste over beskikkede advokater i sager om flytning uden samtykke

Statsforvaltningen beder kommunen fremsende udtalelse fra advokaten samtidig med, at kommunen indsender indstillingen til Statsforvaltningen.

§ 129, stk. 2

Såfremt der er tale om en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en aldersbetinget eller senere mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis værgen tiltræder kommunens indstilling, når:

1.      ophold i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2.      det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

For at være omfattet af personkredsen skal den psykiske funktionsnedsættelse være en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse,  det vil sige en svækkelse, der først er pådraget i de voksne år. Svækkelsen skal endvidere være fremadskridende.

Der vil typisk være tale om en demenslidelse, men der kan tillige være tale om personer, hvor belastningen efter apopleksi, hjerneblødning mv. er den faktor, der udløser en fremadskridende svækkelse af den mentale tilstand. Det afgørende er den fremadskridende svækkelse og ikke den udløsende faktor.

En udviklingshæmmet vil således ikke kunne flyttes til et særligt botilbud efter § 129, stk. 2, med mindre personen samtidig lider af en erhvervet mental svækkelse. I modsat fald vil flytningen skulle ske efter § 129, stk. 1.

I sager efter § 129, stk. 2 skal der ikke indstilles til Statsforvaltningen, medmindre værgen ikke kan godkende kommunens indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke.

§ 129, stk. 4

Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud, som nævnt i § 129, stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, selvom betingelserne i § 129, stk. 1, nr. 1-5 ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Der skal, jf. bestemmelsens ordlyd, dog være tale om et ”ganske særligt tilfælde” for at flytte en person efter § 129, stk. 4.

Kommunens indstilling til Statsforvaltningen skal indeholde en tilsvarende redegørelse, som i sager efter servicelovens § 129, stk. 1, jf. § 131, stk. 1.

I sager efter § 129, stk. 4, er det endvidere særligt vigtigt med en fyldestgørende beskrivelse og sammenligning af det nuværende botilbud og det ønskede botilbud, herunder en beskrivelse af personalesammensætningen og de enkelte botilbuds indhold.

Derudover bør der foreligge en udførlig beskrivelse af, hvad ønsket for en flytning er begrundet i, om pågældende er faldet godt til i nuværende botilbud, og hvordan en flytning vil påvirke ham/hende, herunder om pågældende kan genkende personalet og de pårørende, der kommer på besøg, og om det derfor vil øge livskvaliteten for vedkommende at bo tættere på sine pårørende og dermed få hyppigere besøg. 

Vi gør opmærksom på, at i sager efter servicelovens § 129, stk. 4, er der ikke krav om advokatbeskikkelse.

Til toppen af siden
Senest opdateret 21. feb 2019
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English