Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Familiesammenføring med dansk statsborger

Familiesammenføring med dansk statsborger

Familiemedlemmer til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan søge om at blive familiesammenført efter EU-reglerne.

Du kan her læse nærmere om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten. Nederst på siden finder du de særlige ansøgningsskemaer, der anvendes i denne situation.

I det følgende omtales EU/EØS-lande og Schweiz samlet som EU-lande.

Fri bevægelighed
Den danske statsborger skal have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land. Det er en betingelse, at familiemedlemmet har opholdt sig i det andet EU-land sammen med den danske statsborger.

Som udgangspunkt har den danske statsborger benyttet sig af sin ret til fri bevægelighed, hvis han/hun har opholdt sig i et andet EU-land som

• arbejdstager eller pensioneret arbejdstager,
• selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende,
• tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder,
• udstationeret,
• studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, og kan forsørge sig selv under sit ophold eller
• person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Det vil sige at den danske statsborger råder over tilstrækkelige indtægter eller midler, så vedkommende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde

Hvis danskeren efter udrejsen til et andet EU-land fortsætter med at arbejde i Danmark, betragtes han/hun ikke som arbejdstager i det andet EU-land, vedkommende har bosat sig i. Indtægten fra arbejdet i Danmark kan i stedet eventuelt betyde, at den danske statsborger i bopælslandet kan anses at være selvforsørgende.

Reelt og faktisk ophold i et andet EU-land
Der opstilles ikke et mindstekrav til opholdets længde i det andet EU-land, som den danske statsborger har opholdt sig i, men det er en forudsætning, at danskeren har etableret et faktisk og reelt ophold i landet.

Etablering af faktisk og reelt ophold indebærer, at man har levet sit liv i det pågældende land og indrettet sig på en sådan måde, der viser, at man har haft sin tilværelse i landet. Der skal være tale om en faktisk og reel flytning til landet. Flytningen skal være en realitet, og der må ikke blot være tale om et kortvarigt ophold for eksempel på et hotelværelse.

Tidsmæssig sammenhæng
Hvis den danske statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er vendt tilbage til Danmark, skal ansøgningen om familiesammenføring efter EU-reglerne indgives i naturlig forlængelse af danskerens tilbagevenden. Der skal altså være tidsmæssig sammenhæng mellem danskerens udnyttelse af retten til fri bevægelighed i et andet EU-land og ansøgningen om familiesammenføring efter EU-retten.

Det er ikke et krav, at det udenlandske familiemedlem indrejser i Danmark samtidig med den danske statsborger. Hvis det udenlandske familiemedlem imidlertid først søger om familiesammenføring efter EU-reglerne på et senere tidspunkt end tidspunktet for den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, foretager Statsforvaltningen en konkret vurdering af, om familiemedlemmets ansøgning kan anses at være indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark.

Dokumentation
Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for, at den danske statsborger har eller har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Desuden skal den danske statsborgers opholdsgrundlag (arbejdstager, selvforsørgende eller lignende) i det andet EU-land dokumenteres. Eksempler på relevant dokumentation vedr. både faktisk og reelt ophold og opholdsgrundlaget kan ses på sidste side i ansøgningsskema OD2/A - se nedenfor. Derudover skal der vedlægges dokumentation for familierelationen mellem den danske statsborger og familiemedlemmet. Vær opmærksom på, at der kan være særlige krav til attester, der ikke er udstedt i Danmark eller et andet EU-land. Læs mere på siden udenlandske attester. Der skal ligeledes vedlægges dokumentation for, at den danske statsborger og familiemedlemmet har opholdt sig sammen i det andet EU-land.

Det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, om betingelserne for at opnå familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne er opfyldt.

Indgivelse af ansøgning
Ansøgningsskema med bilag afleveres ved personligt fremmøde i en af Statsforvaltningens afdelinger i Aabenraa, Aarhus, Aalborg, København, Odense eller Rønne (find afdelingernes adresser her). Bor ansøgeren fortsat i det andet EU-land, kan ansøgningen undtagelsesvist indsendes pr. mail til euophold@statsforvaltningen.dk eller til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Sendes ansøgningen med post eller e-mail skal ansøgeren senere møde personligt i Statsforvaltningen med sit pas for at identificere sig. Ansøgningsskemaerne består af to dele. En del som ansøgeren selv udfylder, og en del som det danske familiemedlem udfylder. Du finder ansøgningsskema nederst på denne side.

Familiesammenføring efter nationale regler
Familiemedlemmer til danske statsborgere, som bor i Danmark, og som ikke har udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, kan ikke få opholdsdokument i Danmark efter EU-reglerne. I de tilfælde kan der i Udlændingestyrelsen søges om familiesammenføring efter de nationale regler (udlændingeloven), som du kan læse mere om på Udlændingestyrelsens side her.

Tidsubegrænset ophold
Når du har haft lovligt ophold i Danmark i fem år som familiemedlem til en dansk statsborger, der er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed for personer, har du mulighed for at ansøge om tidsubegrænset (permanent) opholdsret i Danmark. Ansøgningsskemaet OD2/D nedenfor skal benyttes.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne på Udlændingestyrelsens side her.

Ansøgningsskemaer:

Ægtefælle, partner m.v.
Dansk ansøgningsskema (OD2/A) 
Application form in English (OD2/A)

Børn under 21 år
Dansk ansøgningsskema (OD2/B)
Application form in English (OD2/B)

Andre familiemedlemmer
Dansk ansøgningsskema (OD2/C)
Application form in English (OD2/C)

Tidsubegrænset ophold (efter fem års ophold i Danmark)
Dansk ansøgningsskema (OD2/D) 

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. dec 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English