Forside %gt; Bidrag %gt; Børnebidrag %gt; Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag

Digital ansøgning

Ansøgninger om fastsættelse af bidrag skal udfyldes og indsendes ved hjælp af NemID. En ansøgning vil som udgangspunkt blive afvist, hvis den ikke er indsendt med NemID, og ansøgeren ikke er fritaget for Digital Post i det offentlige. Du kan finde de digitale ansøgningsblanketter her.

Gebyr

Hvis Statsforvaltningen tidligere har behandlet en sag om det bidrag ansøgningen omhandler, skal der betales et gebyr på 2.800 kr. Statsforvaltningen må ikke gå i gang med at behandle sagen, før gebyret er betalt. Du kan læse mere om gebyrer her. 

Hvad sker der, når Statsforvaltningen har modtaget ansøgningsblanketten?

Som udgangspunkt vil vi bede den anden forælder om at komme med sine bemærkninger til ansøgningen. Hvis vi ikke har modtaget bemærkninger fra den anden forælder inden 10 dage, kan vi normalt træffe afgørelse i sagen inden for kort tid.

Statsforvaltningens gennemsnitlige sagsbehandlingstider dækker både over sager, som kun tager 6-8 uger at behandle og sager, som tager flere måneder. Sagsbehandlingstiden afhænger af forholdene i den konkrete sag.

Oplysninger om bidragsbetalers indkomst

Vi skal bruge oplysninger om bidragsbetalers indkomst, hvis der er søgt om fastsættelse af et højere bidrag end normalbidrag, ændring af et allerede eksisterende bidrag eller uddannelsesbidrag. Vi indhenter som udgangspunkt selv disse oplysninger hos SKAT. Sagsbehandlingstiden i disse sager er væsentlig længere end ved ansøgninger om normalbidrag uden bemærkninger.

Du kan læse mere om, hvordan vi beregner indtægter her.

Hvis den, der skal betale bidrag, har indtægter fra udlandet, som ikke beskattes i Danmark, eller hvis han/hun bor i udlandet, indhenter vi som udgangspunkt oplysninger om indtægten hos bidragsbetaleren selv. Det samme gælder, hvis den der skal betale bidrag ejer eller er medejer af selskaber. Læs mere om udenlandsk indkomst og indkomst fra selskaber her.

Afgørelse med tilbagevirkende kraft

Børnebidrag kan fastsættes fra det tidspunkt, hvor der skete en ændring i barnets situation, for eksempel samlivsophævelsen. Det kræver, at ansøgningen sendes inden for to måneder efter ændringen. Ellers fastsættes børnebidraget fra ansøgningstidspunktet.

Hvis der søges om ændring af et eksisterende bidrag, vil ændringen normalt træde i kraft fra den første betalingsdag efter Statsforvaltningens afgørelse. Særlige forhold så som for eksempel lang sagsbehandlingstid kan gøre, at ændringen vil træde i kraft fra et tidligere tidspunkt.

Hvis der er søgt om fastsættelse af et bidrag, som forældrene selv har aftalt, kan Statsforvaltningen fastsætte bidraget fra misligholdelsestidspunktet, hvis den, som skulle betale bidraget, har forsømt at betale.

Fradrag for forsørgelsesudgifter

Første gang der fastsættes bidrag tager Statsforvaltningen hensyn til, om bidragsbetaleren har betalt uopsættelige faste udgifter til barnets institution (betaling for plads i privatskole, friskole, efterskole, SFO, fritidshjem, børnehave, dagpleje, vuggestue og lignende), som bidragsbetaleren har betalt i perioden fra bidragets begyndelsestidspunkt til tidspunktet for Statsforvaltningens afgørelse.

En udgift til barnets institution kan eksempelvis være uopsættelig, hvis bidragsbetaleren under samlivet har betalt barnets institution og er fortsat med denne betaling efter samlivsophævelsen.

Har bidragsbetaleren betalt sådanne udgifter, gives der fradrag for udgifterne i det fastsatte bidrag.

Der tages ikke hensyn til udgifter til barnet, der er betalt inden samlivsophævelsen. Heller ikke selvom udgifterne dækker tiden efter samlivsophævelsen.

Der gives ikke fradrag for andre udgifter, som for eksempel indkøb af tøj og sko samt udgifter til fritidsaktiviteter. Det gælder også udgifter forbundet med samvær, eksempelvis mad, toiletartikler og bleer samt udgifter til aktiviteter og transport under samværet.

Fradrag og nedsættelse pga. børnepension

Hvis et barn får pensionsudbetalinger, som stammer fra bidragsbetalerens pension, anses dette for at være en del af bidragsbetalerens forsørgelse. Hvis børnepensionen er højere end børnebidraget, bortfalder bidraget, hvis der søges om det. Hvis børnepensionen er lavere end børnebidraget, kan dette nedsættes, så bidragsbetaleren kun skal betale forskellen mellem pensionen og børnebidraget.

Hvordan klager jeg over en afgørelse?

Statsforvaltningens afgørelser om børnebidrag kan påklages til Ankestyrelsen.

Klagen skal indgives til Statsforvaltningen inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen.

Statsforvaltningen har mulighed for at genoptage en sag, hvis der i forbindelse med en klage fremkommer væsentlige nye oplysninger, der kan have betydning for afgørelsens resultat. Det samme gælder for situationer, hvor der ikke er taget konkret stilling til bestemte oplysninger eller ansøgninger. Sagen kan også genoptages, hvis Statsforvaltningen har foretaget alvorlige sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsens resultat, eller hvis afgørelsen er forkert.

Genoptages sagen ikke, sender Statsforvaltningen klagen og sagens akter sammen med en udtalelse til Ankestyrelsen.

Modtager Statsforvaltningen en klage efter udløb af klagefristen, kan Statsforvaltningen dog ikke genoptage behandlingen af sagen og skal sende klagen direkte videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan i særlige tilfælde behandle en klage, selvom klagefristen er overskredet. Det er Ankestyrelsen der afgør, om en klage trods overskridelse af fristen alligevel kan behandles.

Til toppen af siden
Senest opdateret 17. apr 2015
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English