Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Wniosek i dokumenty %gt; Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Jeżeli składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na podstawie statusu osoby pracującej na własny rachunek lub jesteś w trakcie zakładania działalności gospodarczej w Danii, musisz udokumentować, że na własny rachunek i ryzyko prowadzisz działalność gospodarczą z zamiarem osiągnięcia dochodu. Warunkiem jest ciągłość prowadzenia działalności w dłuższym okresie oraz obowiązek zarejestrowania podatnika VAT w urzędzie podatkowym SKAT.

Możesz m.in. załączyć kopie:

  • Dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorstwa w Głównym Urzędzie ds. Przedsiębiorstw i Spółek [Erhvervs – og Selskabsstyrelsen].
  • Budżetu na pierwszy rok obrotowy, opracowanego przez biegłego rewidenta.
  • Sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa – jeżeli działalność w Danii prowadzona była tak długo, że opracowane zostało co najmniej jedno sprawozdanie finansowe. Sprawozdania załącza się zamiast budżetu.
  • Pokwitowania lub innej dokumentacji poświadczającej zapłatę podatku VAT.
  • Wydruku z kont firmowych.
  • Faktur wystawianych lub otrzymywanych przez przedsiębiorstwo.
  • Dokumentacji zapasów towarowych.
  • Umowy najmu lub innego dokumentu, z których wynika miejsce prowadzenia działalności.

 

 

Pamiętaj, aby na stronie Wniosek i dokumenty doczytać o sposobie składania wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumentach, które należy mieć ze sobą poza ww. dokumentacją uzasadniającą pobyt.

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English