Członek rodziny

Jeżeli składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na podstawie statusu członka rodziny obywatela UE/EOG (osoba główna), należy załączyć:

  • Zaświadczenie rejestracji pobytu osoby głównej, jeżeli posiada już ona prawo pobytu.
  • Dokument poświadczający aktualne uzasadnienie prawa pobytu osoby głównej (praca, zasoby i podobne).
  • Dokument poświadczający istnienie więzi rodzinnej z osobą główną (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt chrztu/nadania imienia lub podobne). Więcej informacji na temat apostille i legalizacji dokumentów zagranicznych znajduje się her.
  • Oświadczenie osoby głównej dot. rzeczywistego i faktycznego pobytu w Danii (należy wypełnić i podpisać dodatek B.1 do wniosku OD1).
  • Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z osobą główną:
    Oświadczenie obu stron, że stosunek jest rzeczywisty i nie został zawarty w celu uzyskania podstawy prawa pobytu (należy wypełnić i podpisać dodatek B.2 do wniosku OD1).   

Definicja członków rodziny w rozumieniu prawa UE znajduje się w art. 2 Dyrektywy w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich. Na stronie Więcej informacji znajduje się link do Dyrektywy.

Uwaga! Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela duńskiego, który przebywa w innym kraju poza UE/EOG lub Szwajcarią, obowiązują Cię szczególne zasady, warunki i procedury składania wniosków w zakresie łączenia rodzin. Więcej informacji znajdziesz her

Przepisy szczególne dotyczące dzieci, które nie pozostają na utrzymywaniu obu rodziców

Jeżeli składasz wniosek o rejestrację pobytu Twojego dziecka, a drugi rodzic dziecka nie przeprowadza się do Danii, musisz dodatkowo udokumentować skład rodzinny albo prawomocnym orzeczeniem sądu, z którego wynika, że masz pełną władzę rodzicielską, albo zgodą drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę.

Drugi rodzic może takiej zgody udzielić w urzędzie administracji państwowej Statsforvaltningen ustnie, podczas wizyty osobistej odbytej razem z Tobą i dzieckiem, za potwierdzeniem swojej tożsamości, lub sporządzenie notarialnie poświadczonej zgody, którą przedłożysz podczas swojej wizyty w Statsforvaltningen wraz z dzieckiem. Jeżeli zgoda nie jest sporządzona w języku duńskim, angielskim lub niemieckim, należy ją przetłumaczyć przysięgle na jeden w wymienionych języków po tym, jak dokument został poświadczony notarialnie.

 

 

Pamiętaj, aby na stronie Wniosek i dokumenty doczytać o sposobie składania wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumentach, które należy mieć ze sobą poza ww. dokumentacją uzasadniającą pobyt.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English