Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Łączenie rodzin z obywatelem Danii

Łączenie rodzin z obywatelem Danii

Członkowie rodziny obywatela Danii, który przebywał w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii, mogą wnioskować o łączenie rodzin na podstawie przepisów UE.

Szczegółowe informacje na temat warunków, które należy spełnić, aby uzyskać prawo do łączenia rodzin z obywatelem Danii zgodnie z prawodawstwem UE. Na dole strony znajdują się specjalne formularze wniosków, których należy użyć w takich przypadkach.

W dalszej treści wobec krajów UE/EOG i Szwajcarii używa się łącznego określenia krajów UE.

Swoboda przemieszczania się

Obywatel Danii musiał wykorzystać swoje prawo do swobodnego przemieszczania się pomiędzy innymi krajami UE. Przesłanką do spełnienia warunku jest to, aby członek rodziny przebywał w innym kraju UE razem z tym obywatelem Danii.

Podstawą do stwierdzenia, że obywatel Danii skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się, jest jego pobyt w innym kraju UE w charakterze:

  • pracownika lub emerytowanego pracownika,
  • osoby prowadzącej działalność na własny rachunek lub emerytowanej osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
  • urzędnika lub emerytowanego urzędnika,
  • osoby oddelegowanej,
  • studenta instytucji oświaty uznanej lub finansowanej przez Danię, która posiada dostateczne zasoby na utrzymanie siebie na czas pobytu, lub
  • osoby posiadającej dostateczne zasoby (samowystarczalna). Oznacza to, że obywatel duński dysponuje dostatecznymi dochodami lub zasobami, które zapewnią, że beneficjent nie stanie się nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy społecznej w Danii.

Jeżeli obywatel Danii po wyjeździe do innego kraju UE kontynuuje pracę w Danii, nie jest on traktowany jako pracownik tego kraju UE, w którym się osiedlił. Przychody z zatrudnienia w Danii mogą w takim przypadku ewentualnie oznaczać, że obywatel duński w kraju zamieszkania może być traktowany jako samowystarczalny.

Rzeczywisty i faktyczny pobyt w innym kraju UE

Nie określa się minimalnych wymogów w odniesieniu do długości pobytu w innym kraju UE, w którym obywatel Danii się osiedlił, jednak warunkiem jest, aby jego pobyt w tym kraju był rzeczywisty i faktyczny. 

Przesłanką stworzenia rzeczywistego i faktycznego pobytu jest posiadanie ośrodka interesów życiowych w danym kraju, a ze sposobu dostosowania się będzie wynikać, że osoba żyje w tym kraju.  Musi być mowa o faktycznym i rzeczywistym stałym pobycie w kraju. Zmiana miejsca zamieszkania musi być rzeczywista i nie może być mowy o pobycie krótkoterminowym, np. w pokoju hotelowym.

Kontekst czasowy

Jeżeli obywatel Danii, który skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się na terenie innego kraju UE, powrócił do Danii, wniosek o łączenie rodzin zgodnie z przepisami UE należy złożyć jako naturalne przedłużenie powrotu wnioskującego obywatela. Musi istnieć również kontekst czasowy pomiędzy skorzystaniem z prawa do swobodnego przemieszczania się w innym kraju UE i wnioskowaniem o łączenie rodzin zgodnie z prawodawstwem UE.

Nie ma wymogu, aby zagraniczny członek rodziny wjeżdżał do Danii razem z obywatelem duńskim. Jeżeli jednak zagraniczny członek rodziny przedłoży wniosek o łączenie rodzin zgodnie z przepisami UE dopiero po powrocie obywatela duńskiego do Danii, Statsforvaltningen dokona oceny, czy wniosek członka rodziny może być uznany za wniesiony jako naturalne przedłużenie powrotu obywatela duńskiego do Danii.

Formalności

Wraz z wnioskiem należy załączyć zaświadczenie, że obywatel duński rzeczywiście i faktycznie przebywa lub przebywał w innym kraju UE. Ponadto należy udokumentować podstawę pobytu obywatela Danii w innym kraju UE (pracownik najemny, osoba pracująca na własny rachunek itp.). Przykłady odpowiednich dokumentów dot. zarówno faktycznego, jak i rzeczywistego pobytu i podstaw pobytu można znaleźć na ostatniej stronie formularza wniosku OD2/A – patrz poniżej.  Ponadto należy załączyć dokument potwierdzający relacje rodzinne łączące obywatela duńskiego z członkiem rodziny będącym beneficjentem. Należy zwrócić uwagę, że mogą obowiązywać szczególne wymogi dotyczące zaświadczeń, które nie są wystawione w Danii lub innym kraju UE. Więcej informacji znajduje się na stronie Uznawanie zaświadczeń zagranicznych. Należy również załączyć dokumentację potwierdzającą, że obywatel duński oraz członek rodziny przebywali razem w innym kraju UE.
Spełnienie warunków wynikających z przepisów UE, które wymagane są przy procedurze łączenia rodzin z obywatelem duńskim, jest zależne od indywidualnej oceny okoliczności faktycznych.

Składanie wniosku

Wniosek z załącznikami składa się osobiście w oddziałach urzędu administracji państwowej Statsforvaltningen w Aabenraa, Aarhus, Aalborg, Kopenhadze, Odense lub Rønne (find afdelingernes adresser her). Jeżeli wnioskodawca nadal mieszka w inny kraju UE, wniosek można wyjątkowo przesłać pocztą elektroniczną na adres euophold@statsforvaltningen.dk lub pocztą tradycyjną do Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Jeżeli wniosek wysyłany jest pocztą tradycyjną lub elektroniczną, wnioskodawca nadal zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Statsforvaltningen celem zweryfikowania tożsamości po okazaniu paszportu. Formularz wniosku składa się z dwóch części. Części, którą wypełnia wnioskodawca, i części, którą wypełnia duński członek rodziny. Formularze wniosków znajdują się na dole strony.

Łączenie rodzin zgodnie z prawodawstwem krajowym

Członkowie rodziny obywatela duńskiego, który mieszka w Danii, a który nie skorzystał z prawa swobodnego przemieszczania się w innym kraju UE, nie mogą otrzymać zaświadczenia rejestracji pobytu w Danii zgodnie z prawodawstwem UE. W takich przypadkach można ubiegać się o łączenie rodzin na zasadach przepisów krajowych (ustawa o cudzoziemcach) w Służbach Imigracyjnych (Udlændingestyrelsen), a więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie tej instytucji her.

Pobyt stały

Po upłynięciu 5 lat legalnego pobytu w Danii jako członek rodziny obywatela duńskiego, który podlega przepisom UE dot. swobodnego przemieszczania się osób, beneficjent ma możliwość ubiegania się o prawo nieograniczonego (stałego) pobytu w Danii. Należy skorzystać z formularza wniosku OD2/D, który znajduje się poniżej.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat łączenia rodzin z obywatelem duńskim na podstawie przepisów UE znajduje się na stronie Udlændingestyrelsen her.

 

Formularze zgłoszeniowe:

Małżonek, partner itd.
Dansk ansøgningsskema (OD2/A) 
Application form in English (OD2/A)

Dzieci poniżej 21 lat
Dansk ansøgningsskema (OD2/B)
Application form in English (OD2/B)

Inni członkowie rodziny
Dansk ansøgningsskema (OD2/C)
Application form in English (OD2/C)

Nieograniczony pobyt (po pięcioletnim pobycie w Danii)
Dansk ansøgningsskema (OD2/D) 

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English