Forside %gt; Andre områder %gt; Fremtidsfuldmagt %gt; Generelt om fremtidsfuldmagter

Generelt om fremtidsfuldmagter

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at den, der vil oprette en fremtidsfuldmagt, skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først får virkning i fremtiden.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte

En fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt kan udformes individuelt, og som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad fuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan begrænses til at omfatte et eller flere bestemte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Såfremt du som fuldmagtsgiver vælger at begrænse fuldmagten til kun at vedrøre visse forhold, skal du oplyse præcist, hvad der skal være omfattet, således at der ikke senere opstår tvivl herom.

Det er afgørende, hvad du som fuldmagtsgiver vælger at lade omfatte af fuldmagten, idet fremtidsfuldmægtigen kun repræsenterer dig på de områder, fuldmagten omfatter.

Uanset fremtidsfuldmagtens omfang har du som fuldmagtsgiver personlig handlefrihed. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig (fuldmagtsgiver) til at udføre eller undlade en handling. En fremtidsfuldmægtig kan endvidere ikke indgå ægteskab, oprette testamente på dine (fuldmagtsgivers) vegne eller bestemme at flytte dig (fuldmagtsgiver) på plejehjem imod dit ønske.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig

Alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig. Fremtidsfuldmægtigen må dog på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige.

Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, er det vigtigt, at du samtidig tager stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion.

Skal de pågældende alle træde i funktion, når fremtidsfuldmagten sættes i kraft – enten således at de i forening træffer beslutning vedrørende alle eller visse forhold, eller således at de varetager hvert deres område?

Eller skal én af de udpegede fremtidsfuldmægtige være den primære, således at de øvrige (subsidiære) først skal træde i funktion, hvis den primære fuldmægtige ikke vil eller kan varetage funktionen som fremtidsfuldmægtig?

Hvilke pligter og beføjelser har en fremtidsfuldmægtig

Fremtidsfuldmægtigen har pligt til at følge fuldmagtens anvisninger og handle i overensstemmelse med dine (fuldmagtsgivers) interesser. Fremtidsfuldmægtigen skal endvidere så vidt muligt inddrage dig (fuldmagtsgiver), før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold.

Fremtidsfuldmægtigen kan ikke på dine (fuldmagtsgivers) vegne indgå aftaler med sig selv, og fremtidsfuldmægtigen skal undlade at anvende fremtidsfuldmagten, hvis der er modstridende interesser mellem dig (fuldmagtsgiver) og fremtidsfuldmægtigen. Det betyder f.eks., at fremtidsfuldmægtigen ikke kan sælge din (fuldmagtsgivers) faste ejendom til sig selv.

Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke give gaver på dine (fuldmagtsgivers) vegne. Det udgangspunkt gælder dog ikke, hvis du (fuldmagtsgiver) i fremtidsfuldmagten har fastsat, at der kan ydes visse bestemte gaver.

Selv om det ikke er direkte fastsat i fuldmagten, kan fremtidsfuldmægtigen yde sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til dine (fuldmagtsgivers) forhold. Fremtidsfuldmægtigen kan således på vegne af dig (fuldmagtsgiver) f.eks. yde sædvanlige gaver til jul og fødselsdage til personer, som du (fuldmagtsgiver) er knyttet til, og som du tidligere har givet lignende gaver.

Fremtidsfuldmægtigen kan af dine (fuldmagtsgivers) midler få dækket nødvendige udgifter i forbindelse med varetagelsen af opgaven som fremtidsfuldmægtig. Det kan f.eks. være udgifter til betaling af gebyrer opkrævet i forbindelse med ikraftsættelsen, udgifter til lægeerklæring og nødvendige transportudgifter.

Hvis du som fuldmagtsgiver ønsker, at fremtidsfuldmægtigen skal have et egentlig vederlag, skal det være bestemt i fremtidsfuldmagten, herunder hvor stort vederlaget skal være. Er der ikke taget stilling til vederlag i fremtidsfuldmagten, er vederlag til fremtidsfuldmægtigen udelukket.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt ophører, hvis fuldmagtsgiver kommer under værgemål, som angår de forhold, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Desuden ophører fremtidsfuldmagten, hvis fuldmagtsgiver dør.

Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis fremtidsfuldmægtigen ikke vil have opgaven som fremtidsfuldmægtig længere, hvis fremtidsfuldmægtigen kommer under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft. Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre fremtidsfuldmægtige, som kan varetage opgaven.

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. aug 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English