Forside %gt; Andre områder %gt; Fremtidsfuldmagt %gt; Hvornår og hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft

Hvornår og hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Det er først efter ikraftsættelsen, at fremtidsfuldmagten får virkning.

Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Ikraftsættelsen sker ved, at fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen søger herom.

Blanket til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Flere fremtidsfuldmægtige

Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de sammen søge om ikraftsættelse, hvilket bl.a. betyder, at de alle skal underskrive ikraftsættelsesblanketten.

Lægeerklæring

Sammen med ansøgningen om ikraftsættelse skal der indsendes en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold.

Blanket til lægeerklæring til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Kun i ganske særlige tilfælde kan Statsforvaltningen se bort fra dette krav. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold på anden måde er dokumenteret.

Lægeerklæringen kan indhentes ved, at fremtidsfuldmægtigen sammen med fuldmagtsgiver retter henvendelse til fuldmagtsgivers praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.

Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke indhente lægerklæringen uden at inddrage fuldmagtsgiveren.

Hvorvidt det er nødvendigt, at fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtigen sammen møder op i konsultationen hos lægen, er op til lægen at vurdere.

Du kan læse mere om lægeerklæringen i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, pkt. 8.2.

Gebyr

I forbindelse med ansøgningen om ikraftsættelse skal der betales et gebyr til Statsforvaltningen. Gebyret skal være betalt, inden Statsforvaltningen begynder at behandle ansøgningen. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Gebyret er på 900 kr.

Læs mere om gebyr, og hvordan du betaler

Statsforvaltningens sagsbehandling

Når Statsforvaltningen har modtaget en ansøgning om ikraftsættelse, foretager vi en vurdering af, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er opfyldt.

Statsforvaltningen undersøger, om fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, og om fuldmagtsgiver nu er ude af stand til at varetage sine forhold inden for de områder, fuldmagten omfatter. Ved vurderingen af fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold lægger Statsforvaltningen navnlig vægt på den medsendte lægeerklæring.

Statsforvaltningen kan afslå en ansøgning om ikraftsættelse, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Årsager til afslag kan bl.a. være, at fremtidsfuldmagten ikke er gyldig oprettet, at fuldmagtsgivers helbredstilstand ikke kan begrunde ikraftsættelse, eller der er tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner.

Statsforvaltningen kan efter en konkret vurdering også sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft og eventuelt indlede en værgemålssag, hvis det vurderes, at fuldmagtsgiver i stedet har behov for det.

Personbogen

Hvis Statsforvaltningen vurderer, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen.

Personbogen er offentlig tilgængelig. Derfor kan alle ved opslag i Personbogen konstatere, at der er en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Fremtidsfuldmægtigens opgaver ved ansøgning om ikraftsættelse

Fremtidsfuldmægtigen skal drøfte ansøgningen om ikraftsættelse med fuldmagtsgiver, inden ansøgningen sendes til Statsforvaltningen. Hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af ikraftsættelse og udtaler sig imod, vil fremtidsfuldmagten ikke kunne sættes i kraft.

Fremtidsfuldmægtigen skal over for Statsforvaltningen skrive under på, at drøftelsen har fundet sted (pkt. 6 i blanketten om ikraftsættelse). Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke forstår betydningen heraf. Hvis drøftelsen er undladt, skal det begrundes over for Statsforvaltningen (pkt. 5 i blanketten om ikraftsættelse).

Desuden skal fuldmagtsgivers nærmeste pårørende orienteres om, at der indsendes en ansøgning til Statsforvaltningen. Fremtidsfuldmægtigen skal over for Statsforvaltningen også skrive under på, at orienteringen er sket (pkt. 7 i blanketten om ikraftsættelse).

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English