Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

In English: Data Protection Policy

Oplysninger om Statsforvaltningens behandling af dine personoplysninger mv. 

Når Statsforvaltningen behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Statsforvaltningen har brug for at behandle personoplysninger for at varetage vores myndighedsopgave og for at levere god service. Dette gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Statsforvaltningen indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne.

Desuden finder du kontaktoplysninger på Statsforvaltningens databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at Statsforvaltningen har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Statsforvaltningen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Statsforvaltningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
CVR-nr.: 29445710
Telefon: 72 56 70 00
E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end de, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Her kan du se, hvilke oplysninger Statsforvaltningen typisk indhenter inden for de enkelte fagområder:

Adoption
Bidrag
Byggesager
EU-sager
Faderskab
Fertilitet/assisteret reproduktion
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Inddrivelse
Indfødsret
Navnesager
Separation og skilsmisse
Uledsagede mindreårige asylansøgere
Værgemål og fremtidsfuldmagter

Som led i Statsforvaltningens generelle kvalitetsudvikling gennemfører vi løbende brugertilfredshedsundersøgelser. Det betyder, at dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) vil kunne blive anvendt i den forbindelse til at kontakte dig. Det vil altid være frivilligt for dig, om du vil deltage.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du har en sag hos Statsforvaltningen.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i Statsforvaltningen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Statsforvaltningens medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Statsforvaltningen videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det.

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Statsforvaltningen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Statsforvaltningen ikke længere adgang til dem.

Hvornår og hvordan gør vi brug af automatiserede afgørelser?

Statsforvaltningen gør ikke brug af automatiserede afgørelser.

Hvad er dine rettigheder?

Du har generelt følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:

 • Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger – artikel 15 om indsigtsret
 • Du har ret til at få rettet eller berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger – artikel 16 om ret til berigtigelse
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet – artikel 17 om ret til sletning
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata – artikel 18 om ret til begrænsning af behandling
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring – artikel 21, stk. 2
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger – artikel 21 om ret til indsigelse
 • Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der blev foretaget, før du trak dit samtykke tilbage – artikel 7, stk. 3 om betingelser for samtykke
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format – artikel 20 om dataportabilitet

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder, og det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen. Eksempelvis vil du typisk ikke kunne få slettet oplysninger fra din sag hos Statsforvaltningen, da oplysningerne kan få betydning for dine evt. fremtidige sager.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte, at Statsforvaltningen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren Statsforvaltningens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af persondata i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til Statsforvaltningens håndtering af dine personoplysninger.

Statsforvaltningens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

E-mail: dpo@statsforvaltningen.dk, eller du kan skrive til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Du kan bede om en opringning fra vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

 • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområderne.
 • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.
 • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som Statsforvaltningen har truffet.
 • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over Statsforvaltningen til relevante klageorganer.

Hvordan kan du klage? 

Du kan altid indgive en klage hos Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Disse retningslinjer er gældende fra den 25. maj 2018.

Til toppen af siden
Senest opdateret 28. aug 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English