FAQ: Familieretten

Familieretshuset og Familieretten skal tilsammen give familierne et enkelt og helhedsorienteret forløb. 

Familieretten ligger i landets byretter og har fokus på at træffe afgørelser i komplekse sager, hvor det ikke er muligt for parterne selv at finde en fælles løsning.

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse:

  
Hvad er Familieretten? 

Hvilke sager kommer i retten?

Kommer min sag automatisk i retten? 

Hvem bestemmer, om min sag kommer i retten? 

Er der sager, som kommer hurtigere til retten end andre?

Er der sager, som ikke kan sendes til Familieretten?

Kan jeg klage til retten over en afgørelse fra Familieretshuset? 

Kan jeg stadig klage til Ankestyrelsen over afgørelser om samvær?

 

Hvad er Familieretten? 

Familieretten ligger ved byretterne. Familieretten er den afdeling ved den lokale byret, som behandler sager fra Familieretshuset.

Det nye familieretlige system består af to enheder, Familieretshuset og Familieretten.

Hvor Familieretshuset først og fremmest har fokus på at støtte parterne i selv at finde løsninger, har Familieretten fokus på at træffe afgørelser i komplekse sager, hvor det ikke er muligt for parterne at finde en fælles løsning til barnets bedste.
  

Hvilke sager kommer i retten?

I sager hvor Familieretshuset træffer en afgørelse, kan du bede om at få selve afgørelsen prøvet af retten. Se nedenfor om klager

I en række sager træffer Familieretshuset ikke en afgørelse, men sender i stedet sagen til Familieretten, så retten kan træffe en afgørelse. Det gælder først og fremmest sager om forældremyndighed og barnets bopæl, og også sager om samvær, hvis afgørelsen vil være indgribende for barnet.

Familieretshuset sender en sag til retten, hvis det ikke lykkes at hjælpe forældrene til selv at finde en løsning på deres uenighed. Før sagen sendes til retten, skal Familieretshuset sørge for, at der er tilstrækkelige oplysninger til, at retten kan træffe en afgørelse. Familieretten kan også selv indhente yderligere oplysninger.

I meget komplekse sager, hvor der kan være problemer med f.eks. vold, misbrug eller psykisk sygdom, sender Familieretshuset sagen til retten, når der ikke er grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med forældrene, og når der er tilstrækkelige oplysninger til, at retten kan træffe en afgørelse.

Det er Familieretshuset, der beslutter, hvornår en sag skal indbringes for Familieretten.
  

Kommer min sag automatisk i retten? 

Nej, alle sager begynder i Familieretshuset, og det er Familieretshuset, der beslutter, hvornår en sag skal for Familieretten. Det afhænger af den enkelte sags indhold og kompleksitet.

Hvis Familieretshuset har truffet afgørelse i en sag, og du ønsker at klage over afgørelsen, skal du selv kontakte Familieretshuset. Se nedenfor om klager
    

Hvem bestemmer, om min sag kommer i retten? 

Det er Familieretshuset, der vurderer, om en sag er så kompliceret, at den skal til retten til afgørelse. Det er også Familieretshuset, der vurderer, hvornår der er indsamlet oplysninger nok til, at retten kan træffe afgørelse.

I en række sager er det altid Familieretshuset, som træffer afgørelse. Det kan f.eks. være sager om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det er efterfølgende muligt at få selve afgørelsen indbragt for retten til prøvelse.

Hvis en af forældrene klager i en sag, hvor der er truffet afgørelse, vil sagen enten blive sendt til retten eller genoptaget. Det sker også, selvom den anden forælder ikke ønsker at klage eller ønsker sagen genoptaget. Se nedenfor om klager
  

Er der sager, som kommer hurtigere til retten end andre?

Der kan være sager, hvor Familieretshuset efter en konkret vurdering hurtigst muligt skal indbringe sagen for Familieretten. Det gælder f.eks. i sager, hvor der er risiko for bortførelse til udlandet, og hvor det er afgørende, at Familieretten hurtigt træffer afgørelse, fordi den ene forælder bor i udlandet. Det gælder også sager, hvor barnet allerede er bortført til udlandet.

Det kan også være sager, der er rejst på baggrund af en henvendelse fra kommunen.

Der kan desuden være situationer, hvor der er behov for en dom, selvom forældrene er enige, f.eks. for at undgå problemer med at få afgørelsen anerkendt i udlandet.

Endelig kan der i nogle begrænsede situationer være mulighed for at få en sag sendt til retten, hvis den har en nær sammenhæng med en anden familieretlig sag, som retten allerede behandler.
  

Er der sager, som ikke kan sendes til Familieretten?

En sag kan ikke sendes til Familieretten, hvis den afsluttes med, at forældrene i enighed godkender eller registrerer en aftale, eller at Familieretshuset udsteder en bevilling eller lignende. Sagerne skal dog genoptages til behandling, hvis en af forældrene anmoder om det.
  

Kan jeg klage til retten over en afgørelse fra Familieretshuset? 

Ja, hvis Familieretshuset træffer afgørelse i din sag, kan du bede om, at afgørelsen bliver indbragt for Familieretten. Du skal sende din anmodning til Familieretshuset, som så sender sagen videre til Familieretten.

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal det ske senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Familieretshuset har i visse tilfælde mulighed for at genoptage behandlingen af sagen. Det gælder, når anmodningen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til, eller hvis anmodningen indeholder væsentlige, nye oplysninger. En sag kan også blive genoptaget, hvis der er begået fejl i sagsbehandlingen, som kan have haft betydning for afgørelsen.
  

Kan jeg stadig klage til Ankestyrelsen over afgørelser om samvær?

Nej, Familieretten er nu ankeinstans for alle sager. Du kan derfor ikke længere klage til Ankestyrelsen.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English