Det nye familieretlige system

Den 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen. I stedet siger vi goddag til Familieretshuset, som overtager en stor del af Statsforvaltningens opgaver.

Det sker som en del af et nyt og samlet familieretligt system, som er vedtaget af alle Folketingets partier. Der er tale om en grundlæggende ændring af det system, der møder forældre og børn i forbindelse med familiebrud.  

Familieretshuset bliver indgangen til systemet. Her starter alle sager, og familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering. Hensynet til barnet er hele vejen igennem sagen altafgørende.

Her kan du læse mere om det nye skilsmissesystem:
  

Børneenheden

Centralt i det nye system er børneenheden. Skilsmisser og familiebrud kan være meget belastende for børn, og derfor er hensynet til barnet altafgørende i det nye system, og der skal være fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet.

Derfor oprettes i Familieretshuset en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har en fast voksen at snakke med eller spørge til råds. I enheden er der børnesagkyndige, der sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt og så skånsomt som muligt.
    

Familieretshuset

Indgangen til det samlede familieretlige system er Familieretshuset. Det er her, alle sager bliver screenet og på den baggrund visiteret til et sagsforløb, som passer til den enkelte familie.

Familieretshuset kommer til at behandle mange forskellige familieretlige sager.

Langt de fleste vil være ukomplicerede, men nogle sager vil være så konfliktfyldte, at parterne ikke umiddelbart uden hjælp kan finde en løsning. Her vil Familieretshuset tilbyde blandt andet mægling, konflikthåndtering eller rådgivning.

Komplekse sager med store konflikter og risikofaktorer, og hvor børnene er særligt udsatte, starter også i Familieretshuset. Her mødes de af et tværgående team af børnesagkyndige og jurister med en børne- og familiefaglig tilgang, inden sagen sendes videre til Familieretten. I den slags sager vil Familieretshuset også samarbejde med kommunen.

Læs mere: FAQ: Fra Statsforvaltningen til Familieretshuset
    

Familieretten

Den anden del af det nye system er Familieretten. Familieretten ligger i byretterne, og her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der samtidig er andre problemer på spil som f.eks. vold eller misbrug. Familieretten vil også tage sig af en række af de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.

Familieretten skal fremover også behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om f. eks. samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet. Samtidig får Familieretten flere redskaber til at nå frem til en løsning, og retten kan fastsætte tvangsbøder eller kortvarigt frihedsberøve en forælder, der tilbageholder sit barn, så barnet kan blive hentet af den anden forælder i en mere rolig og normal afhentningssituation.

Familieretten er desuden ankeinstans for alle afgørelser truffet i Familieretshuset.

Læs mere: FAQ: Familieretten
    

Screening

I Familieretshuset er det vigtigt, at det nye system tilpasser sig familiernes behov – og ikke omvendt. Derfor bliver alle sager screenet, så den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Screeningen sker automatisk i forbindelse med ansøgningen, hvor svarene på en række spørgsmål viser, hvilke problemer og behov familien har.

Når Familieretshuset har modtaget henvendelsen, er det altid en familieretlig medarbejder med særlig viden om Familieretshusets tilbud og sagsbehandling, der kigger på ansøgningen og vurderer, hvilket forløb der er mest relevant i sagen.

Læs mere: FAQ: Screening
    

Refleksionsperiode

En skilsmisse påvirker børnene og deres hverdag. Derfor indføres af hensyn til børnene en refleksionsperiode på tre måneder for ægtefæller med fællesbørn under 18 år, når forældrene er enige om at blive skilt. Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at forældre kan reflektere over, hvorvidt de ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan de bedst kan passe på deres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

I refleksionsperioden tilbydes forældrene og barnet rådgivning. Der vil være et tilbud om en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, der skal give forældrene viden om bruddets betydning for barnet, og hvordan de bedst støtter barnet i situationen. Samtidig skal forældrene gennemføre et digitalt forløb (SES – Samarbejde Efter Skilsmisse), som også handler om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse.

Tilbuddet om en målrettet samtale gives også, når ugifte forældrepar med fællesbørn bryder med hinanden.

Læs mere: FAQ: Refleksionsperiode
    

Delt bopæl og ro om barnet

Det nye system skal give mulighed for, at forældre kan være forældre på lige fod. Derfor får enige forældre fremover blandt andet mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge.

Barnet får også som udgangspunkt automatisk delt bopæl de første tre måneder efter et brud. Det sker for at skabe mest muligt ro omkring barnet i brudsituationen.

Læs mere: FAQ: Delt bopæl

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English